Over Weusthuis en Partners

We zijn een onafhankelijk adviesbureau voor project- en procesmanagement in de ruimtelijke ontwikkeling. Onze procesmanagers hebben jarenlange ervaring in het management van omvangrijke en complexe processen; zowel in stedelijk als in landelijk gebied en op het grensvlak van stad en platteland. Dit doen we alleen in opdracht van overheden (gemeenten, provincies, waterschappen) en woningcorporaties. Wel werken we in opdrachten voortdurend samen met (markt)partijen.

We begeleiden onze opdrachtgevers bij de minder gemakkelijke momenten in projecten en brengen de belangen van alle betrokken partijen op één lijn. Dit doen we vanuit de filosofie dat inhoud en proces onlosmakelijk verbonden zijn. Naast project-, proces- en programmamanagement geven we ook advies.

Weusthuis en Partners bestaat inmiddels ruim 22 jaar; in die tijd zijn ook de Weusthuis Associatie en Weusthuis Academy tot stand gekomen. 

 

Weusthuis op tv

Weusthuis en Partners was te zien in LifestyleXperience. Klik hier om het filmpje te bekijken

 

Blogs

Omgevingskwaliteit: breed, subjectief en dynamisch 

Door Rob van Vliet
Procesmanager omgevingsvisies docent RUG/FRW
Weusthuis Associatie, Groningen
 

Het realiseren van ‘omgevingskwaliteit’ vormt één van de maatschappelijke doelen van de Omgevingswet. De wet voorziet in een omslag van het smalle begrip ‘ruimtelijke kwaliteit’ naar het bredere ‘omgevingskwaliteit’. Wat houdt dat nieuwe kwaliteitsbegrip in en wat betekent het voor een gemeentelijke Omgevingsvisie. 

Als procesmanager heb ik samen met de gemeente Opsterland gewerkt aan één van de eerste gemeentelijke Omgevingsvisies, inspelend op de nieuwe wetgeving. Samen met bewoners- en belangenorganisaties hebben we inhoud gegeven aan het begrip ‘omgevingskwaliteit’. 

Daarmee ontstaat niet alleen een heel kleurrijk beeld, maar ook een zeer gedifferentieerd beeld, dat uitnodigt om in gesprek te gaan. Zo blijkt ‘omgevingskwaliteit’ geen statisch gegeven, maar heeft het een dynamische dimensie. De ‘omgevingskwaliteit’ vormt het resultaat van een subjectieve beoordeling van buurt- en dorpsbewoners en is voortdurend aan verandering onderhevig. Juist die veranderingen in de kwaliteitsbeoordeling zijn relevant voor het gemeentelijk beleid en vormen een belangrijk thema in de gesprekken met bewoners. Het vereist wel dat er regelmatig (liefst jaarlijks) monitoring plaatsvindt. In Opsterland doen de bewonersorganisaties dat zelf aan de hand van een in onderling overleg opgestelde vragenlijst. 

Mijn advies: gebruik ‘omgevingskwaliteit’ niet als een vaststaand te meten gegeven, maar onderken de dynamiek en gebruik het als middel om het gesprek aan te gaan met de samenleving in de breedst mogelijke zin. 

 

Dorpsontwikkelingsmaatschappij succesvol voorbeeld burgerparticipatie

Door Laura Been

Meer dan 100 woningen zijn opgeknapt in vier dorpen in Noordoost Friesland, en dat in twee jaar tijd. Een dorpsontwikkelingsmaatschappij (DOM), bestaande uit vijf dorpsbewoners, is aan de slag gegaan om dit voor elkaar te krijgen. Dit is de tussentijdse uitkomst van het Experiment Duurzame Beschermde Dorpsgezichten, dat is opgezet door Platform 31, de gemeente Dongeradeel en de provincie Friesland. Een prachtig resultaat na twee jaar: een verbeterde uitstraling van de dorpskernen én actieve dorpsbewoners die er samen de schouders onder zetten. Aanleiding voor het experiment is de krimpproblematiek en de wens om de beschermde dorpsgezichten in stand te houden. Het experiment past met haar ‘bottom up’ benadering goed in deze tijd waarin de overheid steeds meer loslaat.

Weusthuis en Partners bedacht vooraf de organisatiestructuur en kwam na twee jaar weer terug om het evaluatieonderzoek uit te voeren.

Lees verder

 

De procesmanager van de toekomst

Door Sytse Kroes

" Mijn vak is procesmanagement in het ruimtelijke domein. Een domein dat enorm in beweging is. De veranderingen zijn van grote invloed op de rol van onze opdrachtgevers (overheden). Daarmee verandert ook onze rol. Twee professoren,  Geert Teisman en Wim de Ridder hebben een interessante visie op de toekomst van dit domein. Ik heb mijn hoofdlijn er uit gehaald. Deze wil ik graag delen.

Samengevat

Beide heren duiden voor mij op een herkenbare manier de sterke verandering in het ruimtelijk domein. Het speelveld verandert heel sterk. De samenleving draagt zelf steeds vaker ideeën en oplossingen aan,  (lokale) initiatieven en innovaties worden steeds belangrijker. De overheden bepalen steeds minder zelf. Het (lokale) bestuur moet wel de koers bepalen: waarin onderscheiden we ons als regio en welke initiatieven zetten we ons actief op in. De overheid zal zich veel actiever moeten bewegen in ketens en netwerken en staat open voor totaal nieuwe ideeën. Ook onze taak als procesmanager verandert hiermee. We zullen steeds vaker  worden gevraagd om ‘het feest’ te organiseren, kansrijke initiatieven naar een hoger plan te tillen, initiatieven te assembleren en samen te brengen in uitvoeringsprogramma’s."

Baggeren van de Helomavaart (Foto: Kick Dull)
Baggeren van de Helomavaart (Foto: Kick Dull)

Doelmatig vaarwegbeheer in Fryslân

De vaarwegen in de provincie zijn talrijk en vormen samen met de meren het recreatieve vaarnetwerk van de provincie Fryslân. Hierop ‘drijft’ de watersportsector van Fryslân. Het beheer van deze vaarwegen ligt nu bij de provincie en 21 gemeenten.  De Waterwet (2009) geeft provincies de opdracht vaarwegbeheerders aan te wijzen. Achterliggend doel is doelmatigheid en minder versnippering over partijen.

Onze medewerker Sytse Kroes verzorgt in opdracht van de provincie de proces- en projectleiding van dit traject. Een intensief traject met provincie, waterschap en gemeenten (zowel bestuurlijk als ambtelijk).  De afgelopen periode zijn de (bestuurlijke) keuzen vertaald in  juridische documenten (o.a. vaarwegenverordening). Deze liggen eind 2013 ter inzage. Daar na vindt er definitieve...

Lees verder >