Over Weusthuis en Partners

We zijn een onafhankelijk adviesbureau voor project- en procesmanagement in de ruimtelijke ontwikkeling. Onze procesmanagers hebben jarenlange ervaring in het management van omvangrijke en complexe processen; zowel in stedelijk als in landelijk gebied en op het grensvlak van stad en platteland. Dit doen we alleen in opdracht van overheden (gemeenten, provincies, waterschappen) en woningcorporaties. Wel werken we in opdrachten voortdurend samen met (markt)partijen.

We begeleiden onze opdrachtgevers bij de minder gemakkelijke momenten in projecten en brengen de belangen van alle betrokken partijen op één lijn. Dit doen we vanuit de filosofie dat inhoud en proces onlosmakelijk verbonden zijn. Naast project-, proces- en programmamanagement geven we ook advies.

Weusthuis en Partners bestaat inmiddels ruim 20 jaar; in die tijd zijn ook de Weusthuis Associatie en Weusthuis Academy tot stand gekomen.

Vooraankondiging: nieuwe collega 

Per 1 november komt Richard Cornelis het team van Weusthuis en Partners versterken. Richard heeft veel ervaring met complexe, vastgoedgerelateerde projecten in stedelijk gebied. Vanuit verschillende invalshoeken binnen zowel de marktsector als de overheid heeft hij tal van projecten begeleid. Met name in het voortraject is het daarbij van belang om de belangen van de betrokken partijen op een lijn te krijgen. Vanuit dit proces komen tot een afgerond project is veelal de doelstelling. De uitdaging zit hem dan bijna altijd in het creëren van de meest wenselijke oplossing binnen de kaders tijd, geld en kwaliteit voor alle betrokken partijen. “Het geeft veel voldoening om aan deze processen sturing te kunnen geven. Ik krijg energie van elke dag communiceren met betrokkenen op verschillende niveaus”. 

Klik hier voor meer informatie over Richard 

 

Blog

Omgevingskwaliteit: breed, subjectief en dynamisch 

Door Rob van Vliet
Procesmanager omgevingsvisies docent RUG/FRW
Weusthuis Associatie, Groningen
 

Het realiseren van ‘omgevingskwaliteit’ vormt één van de maatschappelijke doelen van de Omgevingswet. De wet voorziet in een omslag van het smalle begrip ‘ruimtelijke kwaliteit’ naar het bredere ‘omgevingskwaliteit’. Wat houdt dat nieuwe kwaliteitsbegrip in en wat betekent het voor een gemeentelijke Omgevingsvisie. 

Als procesmanager heb ik samen met de gemeente Opsterland gewerkt aan één van de eerste gemeentelijke Omgevingsvisies, inspelend op de nieuwe wetgeving. Samen met bewoners- en belangenorganisaties hebben we inhoud gegeven aan het begrip ‘omgevingskwaliteit’. Ik noem de belangrijkste conclusies:

 • het begrip ‘omgevingskwaliteit’ is synoniem aan begrippen als ‘leefbaarheid’ en ‘leef-kwaliteit’;

 • bij ‘omgevingskwaliteit’ spelen naast de ruimtelijke kenmerken (natuur, landschap, openbare ruimte) aspecten als veiligheid, sociale vitaliteit, milieubeheer, bereikbaarheid en de kwaliteit van voorzieningen een belangrijke rol;

 • de subjectieve beoordeling van buurt-/dorpsbewoners moet centraal staan;

 • het gesprek over de omgevingskwaliteit is belangrijker dan de beoordeling;

 • de beoordeling van ‘omgevingskwaliteit’ verandert voortdurend, onderken de dynamiek en voorkom een statisch oordeel. 

En wat vinden de bewoners er van? We hebben hen gevraagd een eigen oordeel te geven over de verschillende aspecten van omgevingskwaliteit per dorp en dat hebben we als volgt in kaart gebracht: 

Daarmee ontstaat niet alleen een heel kleurrijk beeld, maar ook een zeer gedifferentieerd beeld, dat uitnodigt om in gesprek te gaan. Zo blijkt ‘omgevingskwaliteit’ geen statisch gegeven, maar heeft het een dynamische dimensie. De ‘omgevingskwaliteit’ vormt het resultaat van een subjectieve beoordeling van buurt- en dorpsbewoners en is voortdurend aan verandering onderhevig. Juist die veranderingen in de kwaliteitsbeoordeling zijn relevant voor het gemeentelijk beleid en vormen een belangrijk thema in de gesprekken met bewoners. Het vereist wel dat er regelmatig (liefst jaarlijks) monitoring plaatsvindt. In Opsterland doen de bewonersorganisaties dat zelf aan de hand van een in onderling overleg opgestelde vragenlijst. 

Mijn advies: gebruik ‘omgevingskwaliteit’ niet als een vaststaand te meten gegeven, maar onderken de dynamiek en gebruik het als middel om het gesprek aan te gaan met de samenleving in de breedst mogelijke zin. 

Klik hier voor meer informatie 

 

Blog
Dorpsontwikkelingsmaatschappij succesvol voorbeeld burgerparticipatie

Door Laura Been

Meer dan 100 woningen zijn opgeknapt in vier dorpen in Noordoost Friesland, en dat in twee jaar tijd. Een dorpsontwikkelingsmaatschappij (DOM), bestaande uit vijf dorpsbewoners, is aan de slag gegaan om dit voor elkaar te krijgen. Dit is de tussentijdse uitkomst van het Experiment Duurzame Beschermde Dorpsgezichten, dat is opgezet door Platform 31, de gemeente Dongeradeel en de provincie Friesland. Een prachtig resultaat na twee jaar: een verbeterde uitstraling van de dorpskernen én actieve dorpsbewoners die er samen de schouders onder zetten. Aanleiding voor het experiment is de krimpproblematiek en de wens om de beschermde dorpsgezichten in stand te houden. Het experiment past met haar ‘bottom up’ benadering goed in deze tijd waarin de overheid steeds meer loslaat.

Weusthuis en Partners bedacht vooraf de organisatiestructuur en kwam na twee jaar weer terug om het evaluatieonderzoek uit te voeren.

Lees verder

Vacature

Weusthuis en Partners zoekt versterking. Wij zijn op zoek naar een:

Senior Procesmanager stedelijke ontwikkeling

Stedelijke ontwikkeling is een breed begrip. Wij werken momenteel in een rol als proces- en programmamanager o.a. aan het scholenprogramma in het aardbevingsgebied, de omgevingsvisie in Emmen, het krimpprogramma in  Delfzijl en reconstructie Gorredijk centrum.

Vanuit ons werkveld zien we een aantal ontwikkelingen die in toenemende mate van belang zijn voor de ontwikkeling van steden en dorpen:

 • Dorpen en kleine steden: krimp en leefbaarheid, sociale cohesie, “rotte kiezen”, sluiting voorzieningen;
 • Maatschappelijk vastgoed: vernieuwing, opschaling, krimp en leegstand, verduurzaming;
 • Kernwinkelgebieden: leegstand, veranderende consumentenvraag, internet, omnichannel strategieën en blurring;
 • Woningbouw: demografische ontwikkelingen, transformatie woningvoorraad, afspraken met corporaties, verduurzaming, particuliere verhuur;
 • Wonen en zorg: scheiden wonen/zorg, sluiting verzorgingstehuizen, verhuurbaarheid van zorgcomplexen, levensloopbestendig bouwen.

Ons werkaanbod groeit zodanig dat we op zoek zijn naar een ervaren procesmanager stedelijke ontwikkeling.

De functie 

Je begeleidt complexe projecten en brengt de belangen van alle betrokken partijen op één lijn. Dit doe je vanuit de filosofie dat inhoud en proces onlosmakelijk verbonden zijn. Naast project-, proces- en programmamanagement geef je ook advies. Je werkt in projecten samen met collega’s en/of medewerkers van de opdrachtgever. Veelal stuur je een projectteam aan en verzorg je het bestuurlijke traject.

Als senior adviseur verzorg je de inhoud, stuur je processen aan, regisseer je het netwerk en acquireer je zelfstandig opdrachten.

Gewenste vaardigheden en deskundigheid

 • Een afgeronde academische opleiding
 • Minimaal 10 jaar ervaring met het voorbereiden, uitvoeren en resultaatgericht leiden van projecten en processen in een complexe maatschappelijke omgeving, bij voorkeur in opdracht van de overheid;
 • Aantoonbare ervaring met stedelijke ontwikkeling en de genoemde thema’s of specifieke ervaring in bouw- / vastgoedmanagement;
 • Gevoel voor politiek bestuurlijke verhoudingen;
 • Een stevige persoonlijkheid gericht op dienstbaar leiderschap;
 • Open staan voor persoonlijke ontwikkeling;
 • Uitstekende schriftelijke en communicatieve vaardigheden;
 • Een relevant netwerk in Noord Nederland en ervaring in een commerciële omgeving worden gezien als een pré.

Past dit profiel bij jou, of denk je hier binnen een paar jaar naar toe te kunnen groeien, solliciteer dan op deze functie. Graag lezen we in je motivatie welke ontwikkelingen jij ziet, hoe je daarbij betrokken bent en hoe je er vanuit Weusthuis op zou willen inspelen.

Voor informatie kun je contact opnemen met:
Sytse Kroes, s.kroes@weusthuis.nl
Marco Hormann, m.hormann@weusthuis.nl
Of bellen naar: 0505268663 

 

Sytse Kroes toegetreden als directeur bij Weusthuis en Partners 

Weusthuis en Partners staat voor kwaliteit en een prettige, uitdagende werkomgeving. Om dit mooie bedrijf verder te kunnen uitbouwen is Sytse Kroes per 1 januari toegetreden als partner en directeur bij Weusthuis en Partners. Sytse is al vanaf 2007 werkzaam voor het bureau. Met deze nieuwe stap is hij verantwoordelijk geworden voor de aansturing van het bedrijf. Deze verantwoordelijkheid deelt hij met Marco Hormann, die in 2012 de aansturing overnam van oprichter Coen Weusthuis.

Het is voor het eerst dat het bureau door een tweekoppige directie wordt aangestuurd. Een groot voordeel hiervan is dat managementtaken beter kunnen worden verdeeld en dat beide directeuren hun inhoudelijke expertise ook kunnen blijven inzetten. Er zijn nu 15 mensen werkzaam voor het bureau.  

Oprichter Coen Weusthuis blijft ook in de toekomst als aandeelhouder betrokken op de achtergrond en werkt vanuit Weusthuis Associatie aan verschillende projecten.

 

Blog

De procesmanager van de toekomst

Door Sytse Kroes

" Mijn vak is procesmanagement in het ruimtelijke domein. Een domein dat enorm in beweging is. De veranderingen zijn van grote invloed op de rol van onze opdrachtgevers (overheden). Daarmee verandert ook onze rol. Twee professoren,  Geert Teisman en Wim de Ridder hebben een interessante visie op de toekomst van dit domein. Ik heb mijn hoofdlijn er uit gehaald. Deze wil ik graag delen.

Samengevat

Beide heren duiden voor mij op een herkenbare manier de sterke verandering in het ruimtelijk domein. Het speelveld verandert heel sterk. De samenleving draagt zelf steeds vaker ideeën en oplossingen aan,  (lokale) initiatieven en innovaties worden steeds belangrijker. De overheden bepalen steeds minder zelf. Het (lokale) bestuur moet wel de koers bepalen: waarin onderscheiden we ons als regio en welke initiatieven zetten we ons actief op in. De overheid zal zich veel actiever moeten bewegen in ketens en netwerken en staat open voor totaal nieuwe ideeën. Ook onze taak als procesmanager verandert hiermee. We zullen steeds vaker  worden gevraagd om ‘het feest’ te organiseren, kansrijke initiatieven naar een hoger plan te tillen, initiatieven te assembleren en samen te brengen in uitvoeringsprogramma’s."

Lees verder

 

Jachthaven Medemblik
Jachthaven Medemblik

Ontwikkeling internationale zeilwedstrijdcentrum en buitendijkse jachthaven

Procesregie
Medemblik is gegeven haar ligging aan het IJsselmeer dé zeilwedstrijdstad van Nederland. Weusthuis en Partners heeft het procesmanagement gevoerd over de totstandkoming van het internationale zeilwedstrijdcentrum op de buitendijks gelegen Vooroever, in combinatie met een nieuwe jachthaven met 450 ligplaatsen. Via bedrijfsplan en ontwikkelingsvisie hebben we alle externe private partijen geselecteerd en samen met het Koninklijk Nederlands Watersport Verbond en diverse watersportverenigingen de planvoorbereiding afgerond.

Lees verder >