Terug naar het overzicht

Programmamanagement Uitvoeringsprogramma Veenweide

In het centrum van de provincie Fryslân ligt het veenweidegebied. Als gevolg van ontwatering daalt de bodem. Dit proces treedt al heel lang op, maar is versterkt door de grotere ontwatering van de laatste decennia. De in 2015 vastgestelde Friese Veenweidevisie geeft de koers weer voor de komende jaren. De provincie zet in op een vertraging van de bodemdaling, maar wel zo dat de landbouwfunctie behouden blijft. Een zeer complexe opgave die veel belangen raakt en emotie oproept.

Weusthuis en Partners verzorgt het programmamanagement namens provincie en waterschap. Hiermee is direct duidelijk dat deze beide partijen samen op willen trekken in dit dossier. In het uitvoeringsprogramma (vastgesteld in 2016) is er voor gekozen om het programma met de direct betrokkenen ten uitvoer te brengen. Daarom is er een brede stuurgroep samengesteld met vertegenwoordigers van: landbouw; gemeenten; natuur en Milieu en recreatie.

Het programma bestaat uit een aantal programmalijnen, namelijk:

  • Generieke maatregelen zoals peilverhoging, verbeteren van  hoogwatercircuits rondom kwetsbare bebouwing;
  • Proefprojecten om te komen tot nieuwe technieken, teelten, verdienmodellen (innovaties);
  • Een gebiedsgerichte aanpak in zogenaamd ‘kansrijke gebieden’. De opgave is hier om samen met betrokkenen te komen tot gedragen voorstellen die een extra impuls geven aan veenbehoud en van meerwaarde zijn voor het gebied.

Het is de uitdaging om in dit proces alle partijen mee te krijgen en voortgang te boeken. Dit vraagt om een sturing gericht op goed luisteren, inleven, creativiteit, bereidheid bij te sturen en ook doorpakken. De winst is te halen in de kansrijke gebieden en met innovaties. Het is inspirerend om dit op gang te brengen.

"In april 2016 hebben we drie publieksbijeenkomsten gehouden. Vooral de boeren waren in grote getale aanwezig. Er is begrip voor de koers, maar ook zorg over te grote vernatting. Een heel belangrijk aandachtspunt voor het verdere proces."
Sytse Kroes

Maatschappelijke relevantie

Als we niets doen, dan gaat de bodemdaling in het veenweidegebied in het zelfde tempo door. Dit heeft tot gevolg dat de kosten voor het waterschap blijven stijgen, de landschapswaarden verder wordt aangetast, archeologische waarden verloren gaan en de CO2 uitstoot doorgaat. Met dit project vertragen we het tempo van de bodemdaling en zoeken we naar nieuwe technieken die het mogelijk maken om de bodem nog verder te vernatten.