Terug naar het overzicht

Vormgeven POP3-watersubsidieregeling

Water is onmiskenbaar onderdeel van het Friese landschap. Vanuit Europa wordt subsidie beschikbaar gesteld om het watersysteem te verbeteren. Overheden in Friesland hebben afspraken gemaakt over cofinanciering en doelen.

 

In opdracht van Wetterskip Fryslân is in samenwerking met de provincie Fryslân en de landbouw gewerkt aan de POP3-subsidieregeling voor het hoofdstuk water, een regionale regeling landbouw en een samenwerkingsovereenkomst. Hiermee worden tot 2021 maatregelen gesubsidieerd ter verbetering van de waterkwaliteit, voor het klimaatbestendig maken van het watersysteem en maatregelen in het kader van de Friese Veenweidevisie.

De Europese middelen worden alleen beschikbaar gesteld als de regio eenzelfde bedrag aan cofinanciering bijlegt. In Friesland gaat in totaal om ruim € 34 miljoen. Andreas Hartman heeft namens Wetterskip Fryslân de onderhandelingen over het geld en de doelen gedaan met de provincie en landbouwpartijen. Dit is een taai proces, want het gaat immers om geld en belangen. Maar ook omdat allerlei kaders de bestemming van de middelen bepalen. Er  ligt er al veel vast en als dat niet net past, dan is het met elkaar zoeken naar een oplossing. Uiteindelijk is er een plaatje ontstaan waar alle partijen ‘ja’ tegen hebben gezegd.

Vervolgens is gewerkt aan het opstellen van openstellingsbesluiten voor het POP3-programma (hoe worden de middelen weggezet). Een deel van de cofinancieringsmiddelen van provincie en waterschap wordt via een regionale regeling rechtstreeks weggezet aan de landbouwsector in de provincie. Andreas heeft deze regeling opgesteld en afgestemd met diverse partijen. De afspraken tussen provincie en waterschap zijn vastgelegd in een Samenwerkingsovereenkomst, welke door Andreas in afstemming met de partijen wordt opgesteld.

"Als de puzzel uiteindelijk is gelegd, geeft dat mij dat veel energie. Tot die tijd is het manoeuvreren en balanceren, maar vooral het hogere doel niet uit het oog verliezen."
Andreas Hartman

Zaken als financiering, doelen, verantwoordelijkheden, evaluaties, etc. worden in de overeenkomst geregeld. Verder wordt een bijdrage geleverd aan de bestuurlijke besluitvorming bij het waterschap door middel van het schrijven van bestuursstukken.

Maatschappelijke relevantie

Ondanks de forse inspanning in de afgelopen jaren blijft de ecologische waterkwaliteit nog altijd achter bij de doelstellingen. Met POP3 wordt ook de landbouwsector aangezet tot het nemen van maatregelen om de waterkwaliteit de komende jaren een boost te geven.