Terug naar het overzicht

Watermanagement Wetterskip Fryslân

Op het gebied van water(systeem)beheer voeren wij diverse projecten uit voor Wetterskip Fryslân. Daarbij is sprake van inhoudelijke werkzaamheden en projectleiderstaken. De projecten hebben vaak een verschillende inhoudelijke invalshoek, maar hebben altijd betrekking op watersysteembeheer en niet op kwaliteit en keringen.

Andreas Hartman voert namens Weusthuis en Partners deze projecten uit. Hij kan daarbij bogen op kennis en ervaring bij soortgelijke projecten die hij eerder uitvoerde voor Wetterskip Fryslân bij zijn vroegere werkgever. De projecten spitsen zich altijd toe op het robuuster en klimaatbestendiger maken van het Friese watersysteem en daarnaast aan een kosteneffectief waterbeheer. Voor diepe inhoudelijke vraagstukken wordt samengewerkt met de ‘collega’s’ van Wetterskip Fryslân. De vraagstukken hebben vaak ook een bestuurlijke component.

Projecten waaraan wordt gewerkt zijn peilbesluiten voor Gaasterlân en Twijzel. Dit zijn grote gebieden van tussen de 25.000 en 35.000 ha waarvoor het peilbeheer opnieuw wordt vastgelegd. Dit leidt tot allerlei inhoudelijke vraagstukken over de begrenzing van de Friese boezem, peilbeheer in vrij afstromende gebieden en particulier peilbeheer. Wij nemen deel aan discussies hierover en doen voorstellen tot oplossingen. De bestuurlijke behandeling van deze peilbesluiten is ook in onze handen.

In 2016 zijn we gevraagd om samen met de hydrologen van het waterschap een verkenning te doen naar de vervanging van gemalen in complexe gebieden. Het bemalingsgebied Tjaard van Aylva staat model voor de problematiek van het ontbreken van beleid of tegenstrijdigheden hierin. De hydrologen van het waterschap hebben geen afwegingskader voor het vervangen van gemalen in complexe gebieden. Samenvoegen van bemalingseenheden leidt tot inhoudelijk afwegingen van kosten, ecologie, recreatie en boezembeheer. Wij structuren de discussie aan de hand een beleidsanalyse en een kosten-batenanalyse. Samen met het waterschap werken we toe naar een oplossing.

Als onderdeel van de Veenweidevisie werken we aan een beoordelingsmodel in GIS om besluiten te kunnen nemen over het wel of niet in stand houden van hoogwatervoorzieningen: een typisch Fries verschijnsel in veengebieden. Deze hoogwaterstructuren kosten veel geld en de effectiviteit staat ter discussie. Anderzijds zijn ze onderdeel van het Friese Veenweidelandschap. We werken toe naar besluitvorming over het al dan niet in stand houden van deze objecten. Hiervoor ontwikkelen we samen met het waterschap een GIS-model.

"Nederland ligt voor een groot deel onder de zeespiegel, ook Friesland. Waterbeheer is noodzakelijk om in dit land te kunnen wonen, werken en recreëren. Het is uitermate boeiend om daar een bijdrage aan te mogen leveren."
Andreas Hartman

Maatschappelijke relevantie

Waterbeheer is noodzaak in Nederland. Zonder waterbeheer zouden grote delen van ons land onder water staan. Waterbeheer kost geld. Er is een voortdurende zoektocht om deze projecten efficiënter en goedkoper te kunnen uitvoeren.