Terug naar het overzicht

Natuur Plus bij Noordelijke Elfstedenvaarroute

Natuur Plus als deelproject van het project Noordelijke Elfstedenvaarroute is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met Staatsbosbeheer, Wetterskip Fryslân en de Provincie. Vooral dankzij een forse subsidie uit het Waddenfonds -waardoor 90% van de kosten gedekt waren- kon dit project worden gerealiseerd. Greetje de Heer was projectleider en heeft de subsidieaanvraag verzorgd.

Natuur Plus als deelproject van het project Noordelijke Elfstedenvaarroute is voortgekomen uit de allereerste ideeën die door mensen uit de streek in de klankbordgroep van de NER zijn genoemd. Men wilde voor de natuur in de regio iets betekenen en duidelijk verder gaan dan compensatieverplichtingen. Ook het Friese Merenproject van de provincie Fryslân wilde naast een economische betekenis voor de ecologie van belang zijn. Dit heeft geleid tot een versterking en uitbreiding van natuurgebieden in Noord Friesland.

Het project heeft er in geresulteerd dat er in Noordwest Fryslân nu een aaneensluitend natuurgebied is ontstaan ‘De Blikken’ van ruim 85 hectare met een eigen hoog waterpeil goed voor de weidevogels, met vispassages, lepelaarsloten enzovoort. Verder is de Wide Mar boven Stiens versterkt mede door vispassage en lepelaarsloten.

Greetje de Heer heeft de trekkersrol vervuld in dit project. Het aansturen van grondaankopen -en soms zelf op pad gaan als het stagneerde- en het zorgdragen voor een goede samenwerking tussen de partijen Wetterskip Fryslân, Staatbosbeheer, Friese Milieufederatie en natuurorganisaties, provincie, gemeente, en de adviseurs Altenburg en Wymenga en Arcadis, hebben geleid tot een goed integraal ontwerp en zorgvuldige uitwerking met aandacht voor toekomstige beheer en onderhoud.

Maatschappelijke relevantie

Bijdragen aan Natuur en Weidevogelgebied