Terug naar het overzicht

Landelijk gebied en water

Weusthuis en Partners is ook sterk in het landelijk gebied. Juist binnen het landelijk gebied zien wij een enorme dynamiek in opgaven en belangen. Met onze procesregie brengen wij die belangen met elkaar in gesprek. Niet sectoraal, maar integraal. Zo komen wij samen met onze opdrachtgevers tot gebiedsoplossingen voor het landelijk gebied.

Nije Pleats

Wij werken veel volgens de door onszelf ontwikkelde Nije Pleats-methode. Een aanpak die door intensief samen te werken met veel verschillende partijen, met verschillende belangen een enorm vormend vermogen heeft. Bovendien heeft de methode zich bewezen om ‘alle neuzen dezelfde kant op te kunnen krijgen’.

Ooit ontwikkeld voor de maatschappelijke en landschappelijke inpassing van agrarische bedrijven, is de methode de laatste jaren ook veelvuldig toegepast voor bedrijven en instellingen buiten de agrarische sector.

Water

We creëren nieuwe vaarwegen (zoals de Noordelijke Elfstedenvaarroute en de Súd-Ie) voor de pleziervaart en verknopen dat aan gebiedsopgaven voor recreatie, duurzaamheid en ecologie.

We zorgen ook samen met waterschappen, gemeenten en agrariërs voor een goed peilbeheer en het realiseren van de juiste kades. Dat doen we vooral samen met de gebruikers van het gebied. Zodoende ontstaat er vanuit de sectorale wateropgave een meerwaarde voor het hele gebied.

Energietransitie

Het landelijk gebied speelt grote rol in de energietransitie. Daar is ruimte voor alternatieve energiebronnen. Weusthuis en Partners realiseert zich dat het landelijk gebied ‘van iedereen is’. Binnen die context zetten wij ons in voor een zorgvuldige maatschappelijke en landschappelijke inpassing van duurzame-energiebronnen met onder meer onze Zonnetafels.

Ook zijn wij gespecialiseerd in Duurzaam Grond, Weg- en Waterbouw (GWW). Onze specialist op dat gebied helpt gemeenten en waterschappen met het verduurzamen van hun GWW. Wij zorgen voor een proces dat de betrokkenheid van de organisatie versterkt op het gebied van duurzaamheid.

Bodemdaling

In veenweidegebieden speelt bodemdaling een belangrijke rol. Dat tij is moeilijk te keren. Binnen onze aanpak brengen wij de verschillende belangen van waterschappen en (met name) agrariërs bij elkaar. Daarbij richten wij ons vooral op koppelkansen met andere vraagstukken in het gebied. Zo werken wij vanuit een sectorale vraag naar een gebiedsgerichte oplossing.

Natuurinclusieve landbouw

Schaalvergroting in de landbouw staat niet meer op zichzelf. Steeds vaker zien we agrarische bedrijven transformeren naar maatschappelijk betrokken ondernemingen. Wij sturen processen aan waarbij innovatief onderzoek wordt gedaan naar natuurinclusieve landbouw.