Terug naar het overzicht

Oudega aan het water

In het dorp Oudega ( gemeente Smallingerland) wordt samen met het dorp en met partners gewerkt aan ‘Oudega aan het water’, gericht op het uitbreiden en verbeteren van het havengebied en de realisatie van een nieuw groot meer.

Onze collega Jacqueline de Booij werkt sinds 2017 als projectleider bij de gemeente Smallingerland. Dit begon met het verder brengen van de wijkontwikkeling van De Bouwen, samen met ontwikkelaars en corporaties. Al snel ging ze ook aan de slag met het maken van een gebiedsplan voor het schoolgebied in Oudega, samen met het dorp. Inmiddels is Jacquelines inzet voor de gemeente Smallingerland volledig gericht op het dorp Oudega en vervult ze de projectleiding voor het Oudega aan het water.

Het project ‘Oudega aan het water’ is onderdeel van de gebiedsaanpak Oostelijke Poort Friese Meren (OPFM). Doel van OPFM is om Drachten aan te sluiten op de Friese Meren en Drachten te ontwikkelen als poort naar de Friese Meren. Oudega kan daarin een mooie ‘stepping stone’ zijn. Het project wordt samen met de provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân opgepakt en is gericht op het versterken van de leefbaarheid en recreatie in Oudega. Het project is verdeeld in drie deelprojecten:

  1. Zuivelfabriekterrein
  2. Waterfront Oudega
  3. Meer bij Oudega

Zuivelfabriekterrein

In het hart van het dorp stond tot 2020 de voormalige zuivelfabriek De Hoop. In 2020 is de langgekoesterde wens van het dorp in vervulling gegaan en is gestart met de sloop van de zuivelfabriek, om plaats te maken voor een nieuw appartementengebouw met 10 woonappartementen en een bedrijfsruimte. De nieuwe bewoners trekken in het najaar van 2023 in de appartementen.  Verder worden de voorbereidingen getroffen om het dorpsplein voor het appartementengebouw in aansluiting op de nieuwe haven ook in te richten. Medio 2024 is de verwachting dat dit wordt afgerond.

Nieuwe appartementengebouw De Hoop

Waterfront Oudega

Voor het havengebied van Oudega is samen met de bewoners en verenigingen in het dorp een masterplan gemaakt. Hierin zijn alle wensen en ideeën vertaald tot een plan hoe het havengebied uitgebreid en verbeterd kon worden met meer water, een opgeknapte haven en meer ruimte voor passanten en toevoeging van recreatie en wonen. Inmiddels zijn de werkzaamheden nagenoeg afgerond. Zo is er 4,5 hectare water gerealiseerd, de haven opnieuw ingericht, is er ruimte gemaakt voor 5 nieuwe woonarken, 2 recreatiearken een eiland met zwemstrand, een camperterrein en ruimte voor een horecagelegenheid en 6 huisjes voor verhuur. 

Onderstaand filmpje is gemaakt door Peter Veenema op 14 juli 2023.

"Het is geweldig leuk om samen met iedereen die aan dit project heeft getrokken nu te zien hoe het stukje bij beetje wordt gerealiseerd!"
Jacqueline de Booij

Meer bij Oudega

Ten zuiden van het dorp moet een nieuw meer van zo’n 45 hectare gerealiseerd worden. Dit nieuwe meer maakt de verbinding met het dorp Oudega en biedt bijvoorbeeld de mogelijkheid om zeilwedstrijden te organiseren binnen de gemeente Smallingerland. Voor het nieuwe meer is een ontwerp gemaakt met in en om het meer eilanden, aanlegplekken, een fiets-wandelroute, een hondenstrand, een trailerhelling en een uitkijkpunt.

In november bespreekt de gemeenteraad van Smallingerland het nieuwe bestemmingsplan en de Milieueffectrapportage voor het Meer bij Oudega. Wanneer de gemeenteraad hiermee instemt kan in 2024 de realisatie starten. Dit zal naar verwachting 3 jaar duren.

Maatschappelijke relevantie

Samenwerking dorp en overheden

Kenmerkend voor dit project is de samenwerking tussen het dorp en de verschillende overheden. Vanuit de wensen en ambities van het dorp Oudega is vanuit de overheden gekeken naar een vertaling passend binnen de mogelijkheden en het beschikbare budget. Het project wordt gefinancierd door de gemeente Smallingerland en de provincie Fryslân (vanuit de Investeringsagenda Drachten Heerenveen) en Wetterskip Fryslân.

Huidige en toekomstige situatie Oudega aan het water