Geselecteerde projecten

Project

Gastvrijheid Aan de Lauwers

De rivier de Lauwers bepaalt voor een groot deel de grens tussen de provincies Friesland en Groningen. Het gebied eromheen heeft een rijke geschiedenis en een uniek open landschap. De inwoners van het gebied hebben de wens om dit te...

Bekijk het project
Project

Campus Emmen

De gemeente Emmen werkt samen met de provincie Drenthe, de Rijksuniversiteit Groningen, NHL Stenden, het Drenthe college, het TREANT Ziekenhuis en enkele bedrijven aan de ontwikkeling van Campus Emmen. Marco Hormann ondersteunt de gemeente in dit proces

Bekijk het project
Project

Herontwikkeling Wiemersheerdgebied

In Loppersum wordt in nauwe afstemming met de bewoners van het dorp gewerkt aan de herontwikkeling van het Wiemersheerdgebied. Namens Weusthuis begeleidt Marco Hormann deze ontwikkeling als procesmanager. 

Bekijk het project
Project

Gemeentelijk kwaliteitsteam Vitale Logies

Gemeentes worstelen soms met het beoordelen van aanvragen voor verblijfsrecreatieve initiatieven. In zulke gevallen kan het fijn zijn dat er met een frisse, deskundige blik wordt meegekeken. Weusthuis verbindt de verschillende expertises en zorgt er zo voor dat gemeentes echt...

Bekijk het project
Project

Gebiedsproces Centrale Woldgebied en Duurswold

Om alle opgaven voor het landelijk gebied integraal op te pakken, is door het ministerie van LNV het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) opgestart. Alle provincies werken vanuit dit kader aan een eigen gebiedsprogramma. De provincie Groningen doet dit middels...

Bekijk het project
Project

Programmamanagement Veenstrategie Groningen

De provincie werkt, samen met de waterschappen Hunze en Aa’s en Noorderzijlvest, aan het ‘Programma Veenstrategie Groningen.’ Dit programma streeft naar het reduceren van maaivelddaling en broeikasgasemissie als gevolg van veenoxidatie in de Groninger veengebieden. Klaas Hommes werkt vanuit Weusthuis...

Bekijk het project
Project

Regio Deal Zuidwest Friesland

De regio Zuidwest Friesland heeft in november 2023 een Regio Deal aanvraag ingediend. Laura Been en Sytse Kroes mochten dit proces begeleiden en de aanvraag schrijven. Deze aanvraag is een samenwerking tussen de gemeenten De Fryske Marren en Súdwest-Fryslân, Provinsje...

Bekijk het project
Project

Regiodeal Natuurinclusieve Landbouw Aldeboarn | De Deelen

In augustus 2022 is Boeli Boelens gevraagd om uitvoer te geven aan de Regiodeal Natuurinclusieve Landbouw binnen het gebiedsproces van Aldeboarn | De Deelen, één van de landelijke koplopergebieden binnen de veenweideopgave en landbouwtransitie.

Bekijk het project
Project

Veenweideprogramma Fryslân – Compensatie Systematiek Veenweide

Eind 2020 heeft de provincie Fryslân Coen Weusthuis gevraagd om de positie van de provincie in de samenwerking rondom het Friese Veenweiden programma te versterken en met name een aantal complexe inhoudelijke onderwerpen verder te brengen. In de opdracht lag...

Bekijk het project
Project

Doelsturing met kritische prestatie indicatoren in Fryslân

De provincie Fryslân onderzoekt in samenwerking met het Rijk en verschillende andere provincies de mogelijkheden om in de transitie naar een duurzamere landbouw in te zetten op doelsturing met behulp van Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s). In dit principe staan niet...

Bekijk het project
Project

Senior planvormer Súd Ie Wetterskip Fryslân

Tussen Dokkum en het Lauwersmeer realiseren de gemeente Noardeast-Fryslân, provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân een nieuwe vaarweg: de Súd Ie. Onze collega Andreas Hartman is al ruim 10 jaar namens het waterschap betrokken bij deze ontwikkeling.

Bekijk het project
Project

Senior planvormer Mijnbouw Wetterskip Fryslân

In de provincie Fryslân wordt gas en zout gewonnen. Wetterskip Fryslân is op een aantal fronten hierbij betrokken. Onze collega Andreas Hartman vult tijdelijk de rol in van senior planvormer mijnbouw bij het waterschap.

Bekijk het project
Project

Aansturen IJsselmeerprogramma voor de gemeente Súdwest-Fryslân

Een groot gedeelte van de IJsselmeerkust ligt in de gemeente Súdwest-Fryslân. Het IJsselmeer is heel belangrijk als zoetwatervoorraad. Door klimaatverandering staan we voor grote uitdagingen. Het IJsselmeerprogramma anticipeert op de toekomst door maatregelen te nemen, die klimaatadaptief zijn en bijdragen...

Bekijk het project
Project

RET-Omgeving

Recreatieondernemers verder helpen in hun planvorming

Bekijk het project
Project

Aanpak funderingsproblematiek Fries veenweidegebied

Mogelijk duizenden woningen in het Friese veenweidegebied krijgen te maken met funderingsproblematiek. Dit is een grote en complexe opgave. Samen met de betrokken partijen werken we aan een duurzame en goede aanpak.   

Bekijk het project
Project

Energielandschap Waadhoeke – als procesbegeleider aan de slag

Alle duurzame opwek concentreren in één gebied? Gemeente Waadhoeke gaat onderzoeken of dat haalbaar is. Technisch en financieel, maar vooral ook qua lokaal eigendom en draagvlak. Weusthuis en Partners heeft de gemeente ondersteund bij het opstellen van het plan van...

Bekijk het project
Project

Oudega aan het water

In het dorp Oudega ( gemeente Smallingerland) wordt samen met het dorp en met partners gewerkt aan ‘Oudega aan het water’, gericht op het uitbreiden en verbeteren van het havengebied en de realisatie van een nieuw groot meer.

Bekijk het project
Project

Omgevingsvisie Tynaarlo

In opdracht van de gemeente Tynaarlo werken we aan de omgevingsvisie voor de gemeente: Typisch Tynaarlo

Bekijk het project
Project

Communicatie en participatie Energietransitie

Inhoud geven aan het communicatie- en participatietraject rond energietransitie, van de gemeente Assen.

Bekijk het project
Project

Ontwikkelaar Duurzaamheid

Met en voor de werkmaatschappij Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel ontwikkelen van duurzaamheidsbeleid en hier uitvoering aan geven.

Bekijk het project
Project

Procesmanagement uitvoering Agenda Boer, Burger en Biodiversiteit – Fase 1

Voor de uitvoering van de Agenda Boer, Burger en Biodiversiteit hebben onze collega’s Sytse Kroes en Laura Been vanuit Weusthuis in samenwerking met betrokken partnerpartijen een Streefbeeld, Actieprogramma en Programmaorganisatie opgesteld.

Bekijk het project
Project

Ontwikkelcompetitie ‘De Eilanden’ Heerenveen

De gemeente Heerenveen wil het gebied ‘De Eilanden’ ontwikkelen tot een woongebied met hoge kwaliteit en lage dichtheid. Weusthuis is gevraagd om middels een aanbestedingsprocedure de juiste ontwikkelaar te selecteren.

Bekijk het project
Project

Ondersteuning GLB-pilot Agrarische Natuur Drenthe

Agrarische Natuur Drenthe voert als één van de negen landbouwcollectieven een pilotproject uit voor groenere akkerbouw en ter voorbereiding aan het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Weusthuis is gevraagd dit proces te ondersteunen.

Bekijk het project
Project

Projectleiding Klaverblad Noordoost Heerenveen

Een gebied van 120 hectare bij Klaverblad Noordoost in Heerenveen wordt duurzaam ontwikkeld. In opdracht van de gemeente Heerenveen, brengt Weusthuis het proces van deze gebiedsontwikkeling richting uitvoer.

Bekijk het project
Project

Toeristische ontwikkeling en ontsluiting Wetterwâlden-Bûtefjild

Het Bûtefjild is een prachtig natuurgebied in Friesland. Weusthuis is gevraagd om dit natuurgebied letterlijk en figuurlijk beter op de kaart te zetten. Het doel van dit project is om zowel inwoners als recreanten enthousiast te maken om te varen,...

Bekijk het project
Project

Onderzoek detailhandel en overige voorzieningen Beijum

Beijum is één van de 4 wijken in Groningen waar actief op wijkvernieuwing gestuurd wordt. Onderdeel daarvan is een visie op de twee winkelgebieden in Beijum. Voor beide winkelgebieden is door Weusthuis een ontwikkelingsperspectief opgesteld.

Bekijk het project
Project

Integraal Maatregelenplan Zuidlaardermeer

Het Zuidlaardermeer wordt gekenmerkt door natuur, rust en ruimte enerzijds en (water)recreatie anderzijds. Het Zuidlaardermeer ligt in bodemdalingsgebied (als gevolg van aardgaswinning). Met het Integraal Maatregelenplan Zuidlaardermeer (IMZ) hebben acht partijen samen plannen gemaakt voor het verbeteren van de kwaliteit...

Bekijk het project
Project

Parkwoningen Appingedam / De Eendracht

In 2006 sloot de voormalige kartonfabriek de Eendracht in Appingedam als gevolg van een faillissement haar deuren, na bijna 100 jaar het middelpunt te zijn geweest van de bedrijvigheid in Appingedam. 

Bekijk het project
Project

Programmamanagement veenweide Fryslân

In het centrum van de provincie Fryslân ligt het veenweidegebied. Het veen is aan het verdwijnen doordat het oxideert – verbrandt – en het stoot daarbij tonnen CO2 uit. Dit komt doordat het waterpeil ten behoeve van de landbouw laag...

Bekijk het project
Project

Schoolcampus Appingedam

Aangezien de oorspronkelijke 4 schoolgebouwen voor middelbaar en voortgezet onderwijs in Appingedam en Delfzijl niet aardbevingsbestendig waren en tevens een behoorlijk overmaat hadden die was ontstaan door de voortdurende leerlingendaling is in 2022 in Appingedam een nieuwe onderwijscampus in gebruik...

Bekijk het project
Project

Omgevingslab Fryslân

In 2017 werkte Fryslân toe naar een Omgevingsvisie. Provincie, gemeenten en het Wetterskip organiseerden de voorbereiding daarvan gezamenlijk volgens ‘De Friese Aanpak’. In dialoog met de samenleving werd de inhoud verzameld voor een nieuwe integrale visie op ruimtelijke ontwikkeling. Dit...

Bekijk het project
Project

Sinnetafels Fryslân

De provincie Fryslân heeft haar ambities voor zonne-energie in februari 2015 verhoogd: in 2020 moet er minimaal 500 MW opgesteld vermogen beschikbaar zijn. Voor het behalen van dit doel heeft Weusthuis & Partners de Sinnetafel-aanpak ontwikkeld. Inmiddels begeleiden we het...

Bekijk het project
Project

Beheer MFA De Tirrel in Winsum: een complexe puzzel

Weusthuis Associatie begeleidt vanaf de eerste idee ontwikkeling de Tirrel in Winsum. Een bijzonder project waarin twee scholen, stichting De Hoven met 72 zorgwoningen en een revalidatie afdeling, keuken/restaurant, diverse kinderopvangorganisaties en sport samen onder één dak komen. Het is...

Bekijk het project
Project

Coördinator peilbesluiten Wetterskip Fryslân

Het beheergebied van Wetterskip Fryslân heeft 8.200 peilgebieden. Het waterpeil in deze gebieden wordt geregeld in peilbesluiten. Het opstellen van peilbesluiten wordt uitgevoerd door de vakgroep Plannen en Projecten, in nauwe samenwerking met andere vakgroepen. Onze collega Andreas Hartman heeft...

Bekijk het project
Project

Kernopgaven Berkelland

Veel gemeenten in Nederland hebben te maken met vergrijzing, ontgroening en met bevolkingsafname. Zo ook de gemeente Berkelland, een plattelandsgemeente in de Achterhoek met sterke dorpen en een aantrekkelijk buitengebied. Samen met de gemeente hebben onze collega’s Rob en Laura...

Bekijk het project
Project

Centrumvisie en uitvoeringsprogramma Beilen

De gemeente Midden Drenthe kan een bijdrage krijgen van de provincie Drenthe van € 750.000 voor de uitvoering van projecten, die de leegstand van winkels in het centrum van Beilen vermindert. Om hiervoor in aanmerking te komen moet er een...

Bekijk het project
Project

Uitdagingen woningmarkt Regio Groningen-Assen in beeld

Analyse woningmarkt Regio Groningen-Assen

Bekijk het project
Project

Scholenprogramma Noordoost-Groningen

Weusthuis Associatie heeft van eind 2014 tot eind 2022 één van de grootste onderwijstransities van Nederland in het aardbevingsgebied van Noordoost-Groningen geregisseerd; voor 100 schoolgebouwen van 17 verschillende schoolbesturen in 11 verschillende gemeenten (inmiddels na samenvoeging 4 gemeenten). Er was...

Bekijk het project
Project

Omgevingsvisie woonbeleid provincie Drenthe

De provincie Drenthe actualiseert haar omgevingsvisie en heeft ons naar aanleiding daarvan gevraagd een verkenning uit te voeren naar de stand van zaken rondom het wonen in Drenthe. Aan de hand van gesprekken en analyse van vraag en aanbod brengen...

Bekijk het project
Project

Aannemerselectie Kindcentrum Baflo

Ten behoeve van de realisatie van het kindcentrum in Baflo is een aannemer geselecteerd.

Bekijk het project
Project

Architectenselectie De Tirrel Winsum

De gemeente Winsum, Stichting De Hoven, o.b.s. Tiggeldobbe en c.b.s. De Piramiden realiseren samen dit unieke project van in totaal bijna 12.000 m2 in Winsum. Daarnaast is er ruimte voor opvang van kinderen voor en na schooltijd en voor de...

Bekijk het project
Project

Shared Space

Het Europese project Shared Space (gedeelde ruimte) gaat over de vraag hoe we kunnen komen tot een andere, innovatieve manier van het ontwerpen van (verkeers-)ruimte. Het project leverde 8 innovatief vormgegeven verkeersinrichtingen in 5 Europese landen op! Weusthuis en Partners...

Bekijk het project
Project

Kennisplatform Scholenprogramma Noordoost-Groningen

In Noordoost-Groningen komen twee ingrijpende opgaven voor het onderwijs bij elkaar. Enerzijds de versterkingsopgave vanuit het aardbevingsdossier. Anderzijds de onderwijstransitie. Binnen vijf jaar moeten alle scholen in het noordoosten van Groningen aardbevingsbestendig zijn. Die tijdsdruk én de wens om de...

Bekijk het project
Project

Herstel Bildtdijken

De gemeente het Bildt maakt zich sterk om het beschermd dorpsgezicht Bildtdijken voor de toekomst te behouden en te werken aan een kwaliteitsverbetering van de woningen. De Stichting Herstel Dorpen en Bildtdijken kreeg de opdracht en de provincie Fryslân geeft...

Bekijk het project
Project

Omgevingsvisie Gieten Centrum

Ruim 12 jaar na de vaststelling van de Toekomstvisie Gieten (2003) wil de gemeente Aa en Hunze voor het winkelhart van Gieten deze visie eens goed tegen het licht houden. De context is namelijk veranderd. Ook in Gieten is sprake...

Bekijk het project
Project

Kavelruil pilot Watergebiedsplan Appelscha

De Pilot Watergebiedsplan is begonnen met het watergebiedsplan Appelscha. In dit watergebiedsplan uit 2012 heeft Wetterskip Fryslân voor het beheergebied Appelscha aangegeven wat de knelpunten en doelstellingen zijn voor het waterbeheer. Het gaat daarbij om het gewenste peilbeheer, maatregelen voor...

Bekijk het project
Project

Actieplan Leefbaarheid Marum

Marum leeft! De gemeente doet er alles aan om dat zo te houden. Toch krimpt ook Marum. Stilstaan is voor de gemeente en de ondernemers geen optie. Dat zit ze ook niet in het bloed. Daarom wil de gemeente een...

Bekijk het project
Project

Omgevingsvisie Emmen Centrum

In Emmen vindt een grootschalige herontwikkeling van het stadscentrum plaats, zoals de realisatie van Wildlands. Daarnaast kampt ook Emmen met een krimpende bevolking, een toenemende leegstand van winkels en andere aspecten die hun weerslag hebben op het ruimtelijk-economisch functioneren van...

Bekijk het project
Project

Ondersteuning samenwerkende aardbevingsgemeenten

Uit het Slochterenveld wordt al meer dan 50 jaar gas gewonnen. Toen in 2012 Huizinge werd getroffen door een aardbeving van 3.6 op de schaal van Richter, kwam de discussie over de impact van de gaswinning op de stabiliteit van...

Bekijk het project
Project

Dorpsontwikkelingsmaatschappijen instrument participatie

In twee jaar tijd zijn meer dan 100 woningen opgeknapt in vier dorpen in Noordoost Friesland. Een dorpsontwikkelingsmaatschappij (DOM), bestaande uit vijf dorpsbewoners, is aan de slag gegaan om dit voor elkaar te krijgen. Weusthuis en Partners bedacht vooraf de...

Bekijk het project
Project

MFA en kunstgrasveld Lippenhuizen

Weusthuis en Partners heeft voor de gemeente Opsterland in 2015 een aanscherping gemaakt van het programma van eisen voor het MFA in Lippenhuizen, waarbij de ophanden krimp van de basisschool en de exploitatie van het MFA belangrijke ingrediënten vormden.

Bekijk het project
Project

Programmamanagement Súd Ie en Wetterfront Dokkum

Door het integraal programma voor de Súd Ie & Watersportstad Dokkum is de Súd Ie van Dokkum naar Lauwersmeer bevaarbaar geworden en is er sprake van opwaardering van de watersportvoorzieningen in Dokkum. Aanvullend zijn er ecologische maatregelen genomen. Met het...

Bekijk het project
Project

Omgevingsvisie Gemeente Opsterland

Weusthuis en partners heeft voor de gemeente Opsterland in korte tijd een Omgevingsvisie ontwikkeld, passend binnen de uitgangspunten van de nieuwe Omgevingswet.

Bekijk het project
Project

Het Boegkwartier centrum Delfzijl

De gemeente Eemsdelta heeft vanaf 2015, samen met enkele partners (Acantus, Lidl, Noorderzorg) gewerkt aan de realisatie van het Boegkwartier op de kop van het centrum. Het project is in januari 2024 opgeleverd. Rottinghuis heeft het project gerealiseerd. Er is...

Bekijk het project
Project

Life project Alde Feanen

Voor het natuurgebied de Alde Feanen heeft Weusthuis en Partners samen met ecologisch adviesbureau Altenburg en Wymenga een subsidieaanvraag opgesteld (Europese Life+ programma). In de zomer van 2013 is deze aanvraag gehonoreerd. Vervolgens heeft Weusthuis en Partners tot eind 2015...

Bekijk het project
Project

Energie Expeditie Apeldoorn

De Energie Expeditie Apeldoorn (ENEXAP)  is met recht een expeditie te noemen. In twee jaar tijd hebben bewoners en bedrijven uit Apeldoorn samengewerkt aan het energieneutraal renoveren van 40 verschillende koopwoningen in de gemeente. Een mooie ontdekkingstocht, waarin veel onbekend...

Bekijk het project
Project

Toedeling beheer en onderhoud Friese vaarwegen

De Friese vaarwegen zijn van groot economisch belang voor de provincie. Vaarwegbeheer zorgt ervoor dat vaarwegen in stand worden gehouden. Het aanwijzen van vaarwegbeheerders is een taak van Provinciale Staten. In 2014 is de overdracht Friese vaarwegen voor de ‘vaarbak’...

Bekijk het project
Project

Herinrichting Baggerdepot Trijehûs

Het eiland Trijehûs is jarenlang benut als depot van verontreinigde bagger. Nadat het vol was  besloot de provincie Fryslân om het af te werken. Dit gebeurde binnen het spanningsveld: veilig afwerken en landschappelijk/ecologische meerwaarde creëren in dit EHS- en vaargebied....

Bekijk het project
Project

Integraal investeringsprogramma Delfzijl

In de gemeente Delfzijl is sprake van krimp. Daardoor onstaan er vraagstukken met betrekking tot de woningvoorraad, is er leegstand in het kernwinkelgebied en valt het draagvlak onder verschillende voorzieningen weg (scholen, zorg, sport). Weusthuis en Partners was betrokken bij...

Bekijk het project
Project

Friese Meren weer in Fries bezit

Maandag 28 september 2009 was een memorabele dag. Op die dag zijn de Friese meren door RVOB (voorheen Domeinen) in eigendom overgedragen aan de provincie Fryslân. Al vijftig jaar waren provincie en Rijk er over in gesprek, in 2009 is...

Bekijk het project
Project

Natuur Plus bij Noordelijke Elfstedenvaarroute

Natuur Plus als deelproject van het project Noordelijke Elfstedenvaarroute is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met Staatsbosbeheer, Wetterskip Fryslân en de Provincie. Vooral dankzij een forse subsidie uit het Waddenfonds -waardoor 90% van de kosten gedekt waren- kon dit...

Bekijk het project
Project

Nije Pleats

Nije Pleats is uitgegroeid tot een werkmethode om ruimtelijke ontwikkelingen te faciliteren in Friesland. Aan de voorzijde van de planvorming denken deskundigen mee over de inrichting en vormgeving van het initiatief. Vanuit de overtuiging dat iedere ondernemer uniek is én...

Bekijk het project
Project

Programmamanagement Heechterp-Schieringen

Een programma maken voor verbetering van een wijk, met een mix aan maatregelen op sociaal en fysiek gebied.

Bekijk het project
Project

Woon- en Leefbaarheidsplan Eemsdelta

De sterke bevolkingskrimp en de aardbevingen in de regio Eemsdelta zorgen voor grote problemen op het gebied van de leefbaarheid. Weusthuis en Partners werkte samen met de betrokken partijen aan een regio-analyse en een visie op de ontwikkeling van de...

Bekijk het project
Project

Optimalisatie vaarnetwerk Fryslân

De opdracht die Weusthuis in beginsel meekrijgt van opdrachtgevers Provincie Fryslân en projectbureau De Friese Meren is: ‘breng de vaarwegen in heel Fryslân op diepte.’ Het vaarwegbeheer in Fryslân ligt op dat moment voor tweederde deel bij de provincie, en...

Bekijk het project
Project

Optimalisatie vaarnetwerk Fryslân

Dit project begon met de vraag: ‘er moet door gemeenten gebaggerd worden, kunnen jullie dat aanjagen?’ Het project resulteerde in een nieuw beleidsstuk op provinciaal niveau én een nieuwe verdeling van het gehele vaarwegbeheer in Fryslân.

Bekijk het project
Project

Noordelijke Elfstedenvaarroute

De Elfstedenroute is wereldwijd bekend en zorgt voor een grote naamsbekendheid van de provincie Fryslân. In het project Noordelijke Elfstedenvaarroute is ook het noordelijk deel van de route bevaarbaar gemaakt voor kleinere boten waardoor nu de hele route bevaarbaar is....

Bekijk het project
Project

Ondergrondse parkeergarage Geerts Willigenplein

De opgave voor gemeente Heerenveen was om de parkeercapaciteit in het centrum uit te breiden. De eerste stap in dit proces nestond uit de realisatie van een ondergrondse parkeergarage op het Geerts Willigenplein. Het betreft een parkeergarage met ongeveer 320...

Bekijk het project
Project

Herontwikkeling centrum Wervershoof

Het dorp Wervershoof ligt aan de rand van het IJsselmeer en telt een kleine negenduizend inwoners. De gemeente heeft de sportvelden naar de westrand van het dorp verplaatst, om zo in het centrum ruimte te maken voor seniorenwoningen, een sporthal...

Bekijk het project
Project

Herontwikkeling Vegelinwijk Leeuwarden

De Vegelinwijk was een achterstandswijk in Leeuwarden met volledig particulier woningeigendom, een zeer hoge bebouwingsdichtheid en veel sociale problematiek. De wijk is inmiddels gesloopt en vervangen door nieuwe koopwoningen. Er zijn 160 woningen gesloopt en iets meer dan 100 terug...

Bekijk het project
Project

Jachthaven Medemblik

Medemblik is dankzij haar ligging aan het IJsselmeer en de aflandige wind op het water dé zeilwedstrijdstad van Nederland. Weusthuis en Partners heeft het procesmanagement gevoerd over de totstandkoming van het internationale zeilwedstrijdcentrum en een nieuwe buitendijkse jachthaven met circa...

Bekijk het project
Project

Masterplan Coevorden

Het Masterplan Coevorden is een zeer complexe opgave geweest. Complex vanwege het historisch karakter van de stad (archeologie, stratenpatronen etc.), de milieuopgaven (sanering van een gasfabriek en een tweetal andere saneringen, geluid- en geurhinder van het Leeuwerikenveld) en de financiering....

Bekijk het project
Project

Sportstad Heerenveen

Met het verdubbelen en verleggen van de oude tweebaansweg die het stadion van SC Heerenveen scheidde van het dorp Heerenveen, kwam rondom het stadion een gebied van ruim 30 hectare vrij tussen het bestaande dorp en de nieuwbouwwijk Skoatterwâld. De...

Bekijk het project