Terug naar het overzicht

Herstel Bildtdijken

De gemeente het Bildt maakt zich sterk om het beschermd dorpsgezicht Bildtdijken voor de toekomst te behouden en te werken aan een kwaliteitsverbetering van de woningen. De Stichting Herstel Dorpen en Bildtdijken kreeg de opdracht en de provincie Fryslân geeft subsidie. Greetje de Heer van Weusthuis is de projectleider.

De Bildtdijken vormen een 14 km. lange  qua cultuurhistorie en ruimtelijke structuur waardevolle dijkbebouwing, ontstaan op de voormalige zeeweringen. Ze onderscheiden zich als een uniek woongebied in het Bildtse landschap.

Er is sprake van een toename van verrommeling en deels verkrotting. Om dit een halt toe te roepen is door de gemeente het Bildt een Actieplan Bildtdijken opgesteld. Een woninginventarisatie wees uit dat van de ruim 500 woningen er een behoorlijk aantal in zeer slechte staat is. Deze zeer slechte woningen tasten het woonplezier en de investeringsbereidheid van omwonenden aan. Juist omdat dit markante woongebied gevoelig is voor krimp, is het van groot belang tijdig, samen met bewoners en overige stakeholders, tot actie over te gaan.

Door een subsidie van de provincie Fryslân (waar Weusthuis voorwerk voor heeft gedaan) en de gemeente het Bildt is het mogelijk om concreet aan de slag te gaan. De focus ligt op de aanpak van minimaal 10 van de slechtste panden. Daarnaast is het de bedoeling om bij te dragen aan een bredere stimulans van de verbetering van de particuliere woningen op de Bildtdijken. De stichting staat een samenhangende aanpak voor waarbij subsidieverlening op maat als één van de instrumenten wordt ingezet, naast facilitering en andere instrumenten zoals het zo nodig aanschrijven van eigenaren door de gemeente.

De belangrijkste uitdaging ligt er in, om de eigenaren ‘te verleiden’  om hun woning te verbeteren (of aan de stichting te verkopen) met inzet van eigen middelen en een subsidie op maat.

Maatschappelijke relevantie

Bijdrage aan leefbaarheid en toekomstwaarde van deze unieke dijkbewoning.