Terug naar het overzicht

Omgevingsvisie woonbeleid provincie Drenthe

De provincie Drenthe actualiseert haar omgevingsvisie en heeft ons naar aanleiding daarvan gevraagd een verkenning uit te voeren naar de stand van zaken rondom het wonen in Drenthe. Aan de hand van gesprekken en analyse van vraag en aanbod brengen we de belangrijkste vraagstukken en uitdagingen in beeld en formuleren we een tekstvoorstel voor het hoofdstuk wonen in de nieuwe omgevingsvisie.

Drenthe is een aantrekkelijke woonprovincie met een variatie aan woonmilieus: van steden als Assen, Emmen, Hoogeveen en Meppel tot kleine groene dorpen op het zand en het veen. Waar in sommige delen van de provincie de bevolking groeit, is er in andere delen sprake van bevolkingskrimp. Daarnaast treedt overal vergrijzing op. Dit heeft effect op de woningvraag. Men blijft tegenwoordig steeds langer thuis wonen; dit vraagt om woningaanpassingen. Als de vraag terugloopt is er kans op leegstand en verloedering in kwetsbare delen van de woningvoorraad. Ook verduurzaming is een belangrijke opgave, die verweven is met de overige opgaven. In het woonbeleid kan hierop worden geanticipeerd door strategisch naar de voorraad te kijken en zowel corporaties als particulieren te stimuleren de kwaliteit van de woningen aan te pakken.

De belangrijkste opgave in het woonbeleid zit in de bestaande voorraad. Daarnaast is het van belang het woningbouwprogramma te blijven toetsen aan de ontwikkeling van de vraag en hierbij de voorkeur te geven aan inbreiding boven uitbreiding.

Rob van Vliet en Laura Been hebben gesprekken gevoerd met gemeenten, corporaties en makelaars om een goed beeld te krijgen van de belangrijkste vraagstukken. Op basis van deze opgaven wordt bestuurlijk gesproken over de rol die de provincie hierbij zou kunnen innemen. Vervolgens schrijven we op basis hiervan een tekstvoorstel voor het hoofdstuk wonen in de omgevingsvisie, waarna dit wordt door de provincie in procedure wordt gebracht.

Maatschappelijke relevantie

De provincie kan de gemeenten op verschillende uitdagende opgaven ondersteunen en de samenwerking tussen de gemeenten optimaliseren. Dit zorgt voor slagvaardiger woonbeleid.