Terug naar het overzicht

Omgevingsvisie Emmen Centrum

In Emmen vindt een grootschalige herontwikkeling van het stadscentrum plaats, zoals de realisatie van Wildlands. Daarnaast kampt ook Emmen met een krimpende bevolking, een toenemende leegstand van winkels en andere aspecten die hun weerslag hebben op het ruimtelijk-economisch functioneren van het kernwinkelgebied. De gemeente Emmen wil daarom een integrale visie voor het centrum die van onderop mét de bevolking en de ondernemers tot stand is gekomen. Namens Weusthuis verzorgde Marco Hormann de procesregie, stelde Richard Cornelis het Uitvoeringsprogramma op en schreef Barend van der Veen de Omgevingsvisie.

Omgevingsvisie

De gemeente Emmen werkt aan een grootschalige herontwikkeling van het centrum van de stad. Hiermee verschuift het zwaartepunt van het centrum naar de westzijde. Daarnaast doet zich een aantal ontwikkelingen voor, die ook effecten hebben op het ruimtelijk-economisch functioneren van het centrum, zoals de toenemende leegstand van winkels in het kernwinkelgebied en de aanloopstraten, het veranderende consumentengedrag, de demografische ontwikkeling in de regio, de vrijkomende locaties in het centrum (o.a. huidige locatie van de Dierentuin) etc.

De gemeente Emmen heeft daarom een Omgevingsvisie opgesteld voor het centrum van Emmen die met name door de bewoners en de ondernemers zelf is gevoed. Dit gebeurde voortdurend en volkomen transparant. Iedereen was 24/7 op de hoogte van de vorderingen en de ‘vulling’ van de Omgevingsvisie via de eigen website van Emmen.

Naast dat de ondernemersvereniging Vlinderstad mede-opdrachtgever was voor de Omgevingsvisie dachten zij ook voortdurend mee over het proces en de inhoud van de omgevingsvisie. Daarbij is ook de bevolking van Emmen betrokken.

Bijeenkomsten

Naast een algemene ‘aftrap’ werd stakeholders en burgers tijdens themabijeenkomsten gevraagd naar de vraagstukken per thema. Vervolgens werd voor die vraagstukken met dezelfde partijen gezocht naar integrale oplossingsrichtingen voor het centrum van Emmen.

"Een boeiend proces met twee opdrachtgevers en het maatschappelijk middenveld. Mooi om te zien hoe zo’n Omgevingsvisie daadwerkelijk groeit door ieders inbreng."
Marco Hormann

Dit proces heeft geleid tot tot nieuwe kaders voor toekomstige ontwikkelingen en kwaliteiten die behouden moeten worden. Ook zijn projecten benoemd die met respect voor die kwaliteiten binnen de kaders kunnen worden ontwikkeld om zo een bijdrage te leveren aan de versterking van het centrum van Emmen.

Marco Hormann verzorgde namens Weusthuis de regie van dit omvangrijke proces. Hij zorgt voor verbinding met de beide opdrachtgevers (gemeente en ondernemersvereniging), is voorzitter van de stuurgroep en projectgroep en brengt specifieke kennis van kernwinkelgebieden in. Barend van der Veen zorgde voor de digitale vulling van de Omgevingsvisie in woord en beeld.  Richard Cornelis stelde het Uitvoeringsprogramma samen.

"Inhoudelijk een interessant project. Hoewel het in essentie om de vitaliteit van het kernwinkelgebied gaat, raakt het ook aan wonen, vastgoed, onderwijs, horeca, evenementen en dergelijke. Alles heeft met elkaar te maken!"
Barend van der Veen

Maatschappelijke relevantie

Het Actieplan verbindt de projecten in Marum. De maatschappelijke initiatieven versterken elkaar daardoor. Dat betekent een meerwaarde voor de samenleving. Bovendien vormt het Actieplan de basis voor de subsidieaanvraag, zodat alle schakels in het project daadwerkelijk tot uitvoering kunnen komen. Met relatief weinig subsidie kan er veel in gang worden gezet, dat door de gemeente en de partners zelf wordt gefinancierd.