Terug naar het overzicht

Ondersteuning samenwerkende aardbevingsgemeenten

Uit het Slochterenveld wordt al meer dan 50 jaar gas gewonnen. Toen in 2012 Huizinge werd getroffen door een aardbeving van 3.6 op de schaal van Richter, kwam de discussie over de impact van de gaswinning op de stabiliteit van de Groninger bodem in een compleet nieuw daglicht te staan. De bewustwording van en de aandacht voor de risico’s en gevolgen van de gaswinning werden in een letterlijke klap enorm groot.

Gemeenten in het aardbevingsgebied werden geconfronteerd met ontredderde en boze burgers en concludeerden al snel dat dit dossier de bestuurskracht van de individuele gemeenten te boven ging. Een roep om publieke regie volgde. In overleg met de verschillende bestuurslagen (lokaal, provinciaal en Nationaal) werd de komst van het instituut Nationaal Coördinator Groningen (NCG) aangekondigd.

Om de komst van de NCG voor te bereiden werd door het MvEZ een kwartiermaker aangesteld. Om zich goed vertegenwoordigd te weten in de discussie over de governance in het bestuurlijk netwerk van samenwerkende partijen besloten de 11 aardbevingsgemeenten extern advies in te winnen bij Weusthuis Associatie. Coen Weusthuis heeft gedurende 1.5 jaar het portefeuille-houdersoverleg van 11 burgemeesters en het overleg van de 11 gemeentesecretarissen inhoudelijk ondersteund bij visievorming en standpuntbepaling. Henk Douma heeft gedurende 1 jaar de administratieve ondersteuning voor zijn rekening genomen.

"Dit was een lastige opdracht in een complex en onbekend veld met grote belangen en sterke maatschappelijke krachten. De gemeenten hebben echter voortdurend ééndrachtig opgetrokken en hun eigen geluid laten horen."
Coen Weusthuis

Onder meer werd een visiedocument opgesteld, waarin de gewenste aanpak van de problematiek werd geschetst. Dit document is in 2015 overgedragen aan de Nationaal Coördinator Groningen, die verantwoordelijk is gesteld voor de aanpak van schadeherstel en versterkingsmaatregelen, en het stimuleren van economie en leefbaarheid. 

Maatschappelijke relevantie

De maatschappelijke impact van dit project is enorm. Mensen voelen zich onveilig in hun eigen huis. Het gaat hier om letterlijke scheurvorming in het alledaagse leven van wonen en werken. Met focus op urgentie en daadkracht hebben de aardbevings-gemeenten zich sterk gepositioneerd in het netwerk van overheidspartijen.