Terug naar het overzicht

Overdracht oeverbeheer Friese vaarwegen

Fryslân kent ruim 1800 kilometer aan oevers langs vaarwegen. Hoog tijd om eens goed af te spreken wie daar eigendom, beheer en onderhoud op uitoefent. Weusthuis is gevraagd dat voor elkaar te krijgen.

Het moet het sluitstuk worden van de overdracht van vaarwegen in Fryslân, waarmee Weusthuis zich van 2011 tot 2014 heeft beziggehouden. Het is niet voor niets dat de oevers bij die overdracht buiten beschouwing zijn gelaten, want oevers liggen letterlijk op de grens van droge en natte functies. Er spelen veel belangen; een complexe opgave die goed bij ons past.

Weusthuis heeft na een functioneel startoverleg een begin gemaakt met het maken van een stevige inhoudelijke analyse. In die analyse is opgenomen waar het bij oeverbeheer in de basis om gaat. In een grote tabel zijn alle mogelijke functies, taken en belangen in kaart gebracht. Een eerste voorstel van hoe het er volgens Weusthuis uit zou moeten zien, is voorzichtig geschetst.

In die ideale situatie ligt de verantwoordelijkheid van het beheer en onderhoud bij de partij die het meeste belang heeft bij de oeverconstructie. De praktijk is dat elke situatie anders is en het belang per situatie verschilt. Dit maakt  het vraagstuk complex. Ieder stukje oever waar je op inzoomt, schetst je een andere situatie. Maar ‘de ideale situatie’ kan wel als basis dienen om van eerder beleid af te stappen en nieuw beleid te gaan ontwikkelen.

"Het gaat hier niet alleen over wie verantwoordelijk is voor welk stukje oever. Met de overdracht van het oeverbeheer zorgen we ervoor dat we er met elkáár iets voor over hebben om het vaarwegenstelsel in Fryslân in stand te houden. Het is geweldig als je je bedenkt dat we nu iets ontwikkelen waar we over tientallen jaren nog trots op kunnen zijn."
Andreas Hartman

Sytse Kroes en Andreas Hartman werken samen aan dit proces in opdracht van de provincie en Wetterskip Fryslân. Op basis van die analyse van functies, taken en belangen dagen zij partijen uit om het oeverbeheer integraal en vanuit een gezamenlijk perspectief te benaderen. Dit vraagt om lef en moed, ook op bestuurlijk niveau.

"We zien het als een uitdaging de complexiteit van dit vraagstuk handen en voeten te geven. Het niveau van abstractie leent zich ervoor onze rol als procesbureau met verstand van inhoud te kunnen laten zien."
??

Maatschappelijke relevantie

In Fryslân ligt zo’n 900 kilometer aan vaarwegen. Dat is ruim 1800 kilometer aan oevers. Vaarrecreanten willen kunnen varen, zonder zich te hoeven storen aan eigendom, beheer of onderhoud van de plek waar zij zich bevinden. Achter de schermen moeten overheden daar iets over afgesproken te hebben. Weusthuis is op weg daar een lans voor te breken.