Terug naar het overzicht

Ondersteuning GLB-pilot Agrarische Natuur Drenthe

Agrarische Natuur Drenthe voert als één van de negen landbouwcollectieven een pilotproject uit voor groenere akkerbouw en ter voorbereiding aan het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Weusthuis is gevraagd dit proces te ondersteunen.

Met het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) zorgt de Europese Unie voor duurzaam, voedzaam, veilig en betaalbaar voedsel in Europa. Binnen de grenzen van het GLB bepalen lidstaten hun eigen landbouwbeleid, zo ook Nederland. Op dit moment wordt er gewerkt aan een nieuwe GLB en de verschillende lidstaten zijn bezig met een Nationaal Strategisch Plan wat uiteindelijke als input zal dienen voor het nieuwe Europese GLB. Ten behoeve van het NSP worden er op dit moment verschillende GLB-pilot projecten uitgevoerd. Zo werken er op dit moment 9 agrarische collectieven aan het GLB-pilot project “Akkerbelt; Met regionaal maatwerk naar een groenere akkerbouw”.

De pilot Akkerbelt richt zich primair op vergroening van de akkerbouw. Het doel is vergroten van de vergroeningswinst door een meer regionale sturing, via de collectieven, en de inzet van effectievere maatregelen. Waarbij tevens gekeken wordt naar koppelkansen met andere opgaven in de regio (klimaat, water, bodem en landschap) en overige groene elementen (wegbermen, landschapselementen, watergangen etc.).  De uitkomsten van deze pilot dienen als input voor het NSP.

Eén van deze collectieven die met de Akkerbelt pilot aan de gang gaat is Agrarische Natuur Drenthe (AND). Weusthuis is gevraagd om het GLB-pilot project voor het AND te ondersteunen en verzorgt de procesbegeleiding, voert de gebiedsanalyses uit en stelt de verschillende rapporten op.

Als een van de collectieven uit de pilot, stelt het AND haar eigen organisatorische en inhoudelijke doelen die aansluiten bij de hoofddoelen van de pilot. Het pilotgebied van AND bevindt zich in de Drentse Veenkoloniën en de relevante gebiedsopgaven waar AND mee aan de slag gaat in de Veenkoloniën zijn het verbeteren van de Biodiversiteit en het verbeteren van de Bodemkwaliteit.

"Vogelvriendelijk graan (wandelgerst) is boeren met ruimte en liefde voor insecten en akkervogels"
Bert Hoefsloot

Vanuit de opgave voor Biodiversiteit gaat AND in deze GLB-pilot inhoudelijke aan de slag in samenwerking met grondgebruikers en gebiedspartijen, om te komen tot een zo effectief mogelijke ruimtelijke inpassing van maatregelen in de groen-blauwe dooradering. Deze inpassing is gericht op de doelsoort knoflookpad, waarbij de inzet van akkerranden en duurzaam slootbeheer gecombineerd wordt met andere gebiedsmaatregelen.

Daarnaast gaat AND vanuit de opgave voor Bodemkwaliteit aan de slag een nieuwe vorm van vergroening door de inzet van natuurvriendelijker bouwplan en gewassen. Hierbij wordt met de inzet van vogelvriendelijk graan en niet kerende grondbewerking ingezet op verbetering van de bodemkwaliteit. Dit vogelvriendelijke graan is ook terug te zien in de afbeelding boven dit artikel.

In het najaar wordt er samen met de verschillende gebiedspartijen en de agrarische deelnemers gekeken naar de ruimtelijke inpassing van de verschillende maatregelen. Waarna de maatregelen in 2020 in de praktijk tot uitvoering worden gebracht. Het Akkerbelt project koppelt kansen en opgaven ten behoeve van verdere vergroening van de akkerbouw en geeft mogelijkheden om hier op kleine schaal in de praktijk mee aan de slag te gaan.