Terug naar het overzicht

Programmamanagement Súd Ie en Wetterfront Dokkum

Door het integraal programma voor de Súd Ie & Watersportstad Dokkum is de Súd Ie van Dokkum naar Lauwersmeer bevaarbaar geworden en is er sprake van opwaardering van de watersportvoorzieningen in Dokkum. Aanvullend zijn er ecologische maatregelen genomen. Met het gebiedsprogramma was een investering gemoeid van € 19,1 mln. voor fase 1 en € 3,6 mln. voor fase 2. Vanuit Weusthuis was Sytse Kroes de programmamanager en Laura Been de projectsecretaris voor het programma.

Toegankelijker en aantrekkelijker

Samenhangende projecten zorgen ervoor dat het gebied toegankelijker en aantrekkelijker wordt; voor de toerist en voor verschillende vis- en vogelsoorten. De stadsgrachten van Dokkum zijn gesaneerd en gebaggerd, tegelijkertijd zijn de vaar- en aanlegvoorzieningen verbeterd. Elektrisch varen groeit; hier speelt Dokkum op in.

Door een bijdrage van Provincie Fryslân, gemeente Noardeast-Fryslân (voor 2019 gemeente Dongeradeel), Wetterskip Fryslân en het Waddenfonds was het mogelijk het programma te realiseren. It Fryske Gea en Staatsbosbeheer waren ook betrokken. In januari 2014 is Weusthuis gestart met het programmamanagement. In April 2014 werd bekend dat ook de Waddenfondsaanvraag voor de tweede fase (restant bruggen verhogen) was gehonoreerd. Dit bood de mogelijkheid om beide fasen gecombineerd ten uitvoer te brengen. De succesvolle Waddenfondsaanvraag is tot stand gekomen in een coproductie tussen programmabureau en de gemeente Noardeast-Fryslân. Collega Laura Been heeft veel van het schrijfwerk verzorgd.

Sytse Kroes was als programmamanager verantwoordelijk voor de realisatie van het programma en hij stuurde tevens het programmabureau aan. Hij legde daarbij verantwoording af aan de provincie Fryslân, gemeente Noardeast-Fryslân en Wetterskip Fryslân die bestuurlijk vertegenwoordigd waren in een stuurgroep.

Laura Been ondersteunde in de rol van programmasecretaris de programmamanager en projectleiders, was verantwoordelijk voor de financiële administratie, het maken voortgangsrapportages en het bewaken van de afspraken aanbestedingen.

"We hadden een deskundig team van mensen in het programmabureau en de samenwerking was bijzonder goed. Dat maakte ons slagvaardig. Ben ik trots op!"
Sytse Kroes

Maatschappelijke relevantie

De recreatieve mogelijkheden worden sterk verbeterd. Belangrijk voor deze krimpregio. Daarnaast doen we veel aan verbetering van de waterkwaliteit en het visbiotoop.