Terug naar het overzicht

Coördinator peilbesluiten Wetterskip Fryslân

Het beheergebied van Wetterskip Fryslân heeft 8.200 peilgebieden. Het waterpeil in deze gebieden wordt geregeld in peilbesluiten. Het opstellen van peilbesluiten wordt uitgevoerd door de vakgroep Plannen en Projecten, in nauwe samenwerking met andere vakgroepen. Onze collega Andreas Hartman heeft voor Wetterskip Fryslân een periode de rol van coördinator peilbesluiten ingevuld.

Andreas was vanuit Weusthuis en Partners in deze rol verantwoordelijk voor de volgende werkzaamheden:

Opdrachtgever voor het opstellen van peilbesluiten

Andreas was opdrachtgever voor de medewerkers die peilbesluiten opstellen. Het ging daarbij zowel om de reguliere peilbesluiten als de grote, revisiepeilbesluiten. Met revisiepeilbesluiten wordt de actuele situatie vastgelegd en dit vormt een belangrijke basis voor uitvoeringsplannen die het waterschap de jaren daarna ter hand heeft genomen. Als opdrachtgever bewaakte hij samen met de opstellers van peilbesluiten de planning en was hij aanspreekpunt voor het bestuur.

Opstellen van de nieuwe Nota Peilbeleid

Het peilbeleid van het waterschap was gedateerd en versnipperd. Op basis van het beleid was het mogelijk dat dezelfde situaties op een verschillende manier werden beoordeeld. Vanuit juridisch oogpunt was dit een ongewenste situatie. Samen met medewerkers van het waterschap heeft Andreas een nieuwe Nota Peilbeleid opgesteld waarin de bestaande beleidsnotitie is opgenomen en het beleid bij de tijd is gebracht. Omdat het peilbeleid continu aan verandering onderhevig is, zo stelt het waterschap de komende jaren nog beleid vast voor peilbeheer in veengebieden voor duurzaam gebruik van zoet water, is de nieuwe Nota Peilbeleid opgesteld als een dynamisch document. De nieuwe Nota Peilbeleid is vastgesteld door het Algemeen Bestuur van het waterschap, tezamen met een mandaatregeling voor peilbesluiten (zie onderstaand).

Verbetertraject peilbesluiten

Omdat het peilbeheer in Fryslân in sommige gebieden erg versnipperd is, kunnen peilwijzigingen van geringe omvang zijn. Alle peilwijzigingen, klein en groot, doorlopen dezelfde procedure met een lange doorlooptijd. Voor kleine wijzigingen is dit ongewenst. Onder andere daarom is een verbetertraject voor het peilbesluitproces gestart. De start van het proces, het opstellen van peilbesluiten en de besluitvorming zijn onder handen genomen. Voor de eerste twee onderdelen heeft dit geleid tot het stroomlijnen van processen waarmee de doorlooptijd is verkort. Voor het bestuurlijk proces heeft dit geleid tot het resultaat dat Wetterskip Fryslân als eerste waterschap in Nederland een mandaatregeling voor peilbesluiten heeft vastgesteld. Concreet betekent dit dat het Algemeen Bestuur van Wetterskip Fryslân in bepaalde gevallen de verantwoordelijkheid tot het vaststellen van een nieuw peilbesluit aan het Dagelijks Bestuur heeft gemandateerd. Andreas heeft zowel de inhoudelijk invulling als de besluitvorming over de mandaatregeling in het Algemeen Bestuur verzorgd.

Maatschappelijke relevantie

Het peilbesluit kan worden gezien als het bestemmingsplan voor het waterbeheer. Het biedt zowel inwoners als het waterschap rechtszekerheid over het te volgen peilbeheer. In een land als Nederland is het van groot belang dat het peilbeheer op juiste manier is vastgelegd.