Terug naar het overzicht

Kavelruil pilot Watergebiedsplan Appelscha

De Pilot Watergebiedsplan is begonnen met het watergebiedsplan Appelscha. In dit watergebiedsplan uit 2012 heeft Wetterskip Fryslân voor het beheergebied Appelscha aangegeven wat de knelpunten en doelstellingen zijn voor het waterbeheer. Het gaat daarbij om het gewenste peilbeheer, maatregelen voor extreme neerslag en extreme droogte en maatregelen die invulling geven aan de Kaderrichtlijn Water.

Om draagvlak te vergroten is in de pilot een intensieve samenwerking aangegaan met  de ABO (LTO Ooststellingwerf). In het gebied Grootdiep is erop ingezet om samen met een viertal agrariërs te komen tot aankoop van een agrarisch bedrijf in combinatie met kavelruil om zo knelpunten en doelstellingen voor het waterbeheer beter aan te kunnen pakken. Het gaat daarbij om het gewenste peilbeheer, maatregelen voor extreme neerslag en extreme droogte en maatregelen die invulling geven aan de Kaderrichtlijn Water (KWR). Wetterskip bleef uiteindelijk buiten de aankoop waardoor de gewenste kavelruil voor waterdoelen niet gerealiseerd werd.

Het kavelruilproces is geëvalueerd. De uitgevoerde evaluatie was gericht op aanbevelingen en leerpunten voor alle partijen. Interviews, analyse, een workshop met alle betrokkenen en een rapportage maakten deel uit van de evaluatie.

"Greetje is er in geslaagd om alle partijen met elkaar in een constructief gesprek te brengen."
?

Maatschappelijke relevantie

Verbetering van het waterbeheer bij extreme neerslag of droogte en verbetering van de waterkwaliteit.