Terug naar het overzicht

Herinrichting gebied voormalig kartonfabriek De Eendracht in Appingedam

In 2006 sloot de voormalige kartonfabriek de Eendracht in Appingedam als gevolg van een faillissement haar deuren, na bijna 100 jaar het middelpunt te zijn geweest van de bedrijvigheid in Appingedam. 

De gemeente heeft het terrein van de Eendracht aangekocht om daarmee sturing te kunnen geven aan de herinrichting van het gebied. In 2010 is het terrein overgedragen aan de gemeente, waarna een begin kon worden gemaakt met de herinrichting. Het gebied ligt nabij het centrum, tussen de wijken Olingermeeden en Opwierde. De aanwezigheid van de oude (industriële) relicten met hun eigen verhalen in de ligging aan het water van de Groeve geven het gebied een bijzonder karakter, met grote waarde voor Appingedam en omgeving. De uitdaging is om deze kwaliteiten in te zetten bij de herontwikkeling ervan, zodat voor het gebied een onderscheidende identiteit ontstaat. Een gebied dat uitnodigt om te komen wonen, werken en verpozen en daarmee van alle Damsters en de regio. De herinrichting is erop gericht de bodem van het terrein te saneren, het terrein in te richten en te betrekken bij de ontwikkeling van de stad. In het gebied is een eerste plan gemaakt voor de realisatie van 200 woningen. 

"Het is een uitdaging en een verantwoordelijkheid om een gebied als De Eendracht, die zo bepalend is in de structuur van Appingedam opnieuw in te richten en hieraan een forse bijdrage te mogen leveren. "
Richard Cornelis

Rol van projectleider

Weusthuis en Partners is gevraagd de rol van algeheel projectleider ten behoeve van het beheer van de locatie en de (her)ontwikkeling van het voormalig terrein van de kartonfabriek de Eendracht te Appingedam tot een nieuw woongebied in te vullen. Deze rol wordt ingevuld door Richard Cornelis vanuit Weusthuis. Zijn werkzaamheden bestaan uit o.a.:

 • Het algehele projectleiderschap van de herinrichting van het gebied;
 • Voorbereiding en bijwonen van de interne regiegroep;
 • Intern overleg met het gemeentebestuur en ambtelijke ondersteuning bij extern bestuurlijk overleg;
 • Onderhouden van contacten met de Provincie Groningen;
 • In overleg met de provincie verzorgen van de inhoudelijke uitwerking van de plannen van aanpak voor de te saneren (deel)gebieden;
 • (Laten) opstellen van de nadere uitwerking van het verkavelingsplan in (deel)saneringsplannen en bestekken voor de sanering en bouw- en woonrijp maken van de deelgebieden;
 • Sturen en controleren van de uitvoering van de saneringsplannen en bouw- en woonrijpplannen;
 • Vaststellen van het verkavelingsplan en opnemen in het bestemmingsplan;
 • Beheren van de locatie;
 • Grondstromenbeheer;
 • Overleg met direct omwonenden en communicatie met inwoners van Appingedam;
 • (Laten) opstellen van de jaarlijkse aanpassing van de grondexploitatie.

Een breed scala aan activiteiten om met als uitdaging om een nieuw woonwijk te realiseren in een parkachtige setting passend in de structuur van Appingedam en met respect voor de historie van de locatie.

 

 

Het terrein van de voormalige kartonfabriek (foto's van Geert Job Sevink)