Terug naar het overzicht

Integraal maatregelenplan Zuidlaardermeer

Het Zuidlaardermeer wordt gekenmerkt door natuur, rust en ruimte enerzijds en recreatie anderzijds. Met het integraal maatregelenplan werken acht partijen samen aan het verbeteren van de kwaliteit van het Zuidlaardermeer(gebied).

Door de bodemdaling als gevolg van aardgaswinning in het Zuidlaardermeergebied dient op termijn het waterpeil van de boezem (waar het Zuidlaardermeer onderdeel van is) naar beneden te worden bijgesteld. Omdat de bodemdaling niet overal even groot is, maar het waterpeil voor het gehele gebied met dezelfde maat wordt verlaagd, treedt relatieve verdroging op. De verlaging van het waterpeil is daarbij groter dan de bodemdaling. Dit heeft effect op natuur, landbouw en bebouwing. Het waterschapsbestuur heeft besloten de compensatie bodemdaling uit te voeren in combinatie met maatregelen voor KRW en Natura 2000. Ook wordt onderzocht of maatregelen op het gebied van recreatie en toerisme kunnen worden meegenomen. Voor het gehele gebied wordt één schadeclaim ingediend bij de Commissie Bodemdaling. Weusthuis en Partners ondersteunt door maatregelen bij partijen op te halen en deze te bundelen tot logische eenheden. Ook zijn we verantwoordelijk voor het berekenen van het aandeel bodemdaling.

"Fantastisch om in het gebied aan de slag te gaan waar ik vroeger als kind veel kwam (zwemmen, spelen op het strand en schaatsen)."
Andreas Hartman

Nadat de acht gebiedspartners een concept-plan hebben gemaakt, wordt deze nog voorgelegd aan de streek. Hiervoor doen we een stakeholderanalyse, zodat we de communicatie kunnen toespitsen op de te betrekken organisaties.

Het maatregelenplan is door het waterschapsbestuur aangewezen als versnellingsproject. Dit betekent dat het plan begin 2019 klaar moet zijn en dat de waterschapsmaatregelen (KRW) uiterlijk 2021 zijn uitgevoerd. Het plan zal in het eerste kwartaal van 2019 opgeleverd worden.