Terug naar het overzicht

Sinnetafels Fryslân

De provincie Fryslân heeft haar ambities voor zonne-energie in februari 2015 verhoogd: in 2020 moet er minimaal 500 MW opgesteld vermogen beschikbaar zijn. Voor het behalen van dit doel heeft Weusthuis & Partners de Sinnetafel-aanpak ontwikkeld. Inmiddels begeleiden we het proces bij zes initiatieven om te komen tot een zonneveld.    

De Sinnetafel

De Sinnetafel (zonnetafel) is een werkwijze waarbij alle partijen die een belang hebben bij de ontwikkeling van een zonneveld, met elkaar om tafel gaan om het initiatief verder te brengen. De initiatiefnemers kunnen variëren van gemeenten, dorps-/energiecoöperaties, projectontwikkelaars tot particuliere grondeigenaren/investeerders. Zij worden in hun zoektocht tijdens de Sinnetafels bijgestaan door alle andere belanghebbenden, waaronder omwonenden, Wetterskip Fryslân, LTO, Energiewerkplaats Fryslân, Netwerk Duurzame Dorpen en het provinciale Sinneteam. Belangrijk hierbij is dat het gaat om een representatieve doorsnee van de Friese ‘Mienskip’.

De kracht van de Sinnetafel

De kracht van de Sinnetafel is dat alle stakeholders al vroeg in het planontwikkelingsproces kunnen participeren in een constructieve dialoog. Door middel van gezamenlijke afstemming tussen lokale kennis en vakinhoudelijke expertise wordt een kwalitatief goede maatschappelijke en ruimtelijke inpassing van het beoogde zonneveld gegarandeerd. Bovendien leidt dit tot een snelle en efficiënte vergunningsprocedure die nodig is voor de realisatie hiervan.

Leidraad

In vrijwel elke gemeente in Friesland ontstaan initiatieven voor zonnevelden. Iedere plek is uniek en vergt dus een unieke oplossing. Toch zijn er op basis van de Sinnetafels veel algemene uitgangspunten te onderscheiden voor het ontwikkelen van een zonneveld. Deze uitgangspunten worden door Weusthuis en Partners geborgd in een leidraad. Deze ‘Leidraad voor Sinnetafels’ kan door de provincie Fryslân en de Friese gemeenten worden benut bij het plannen van toekomstige zonnevelden.

"Met veel partijen om tafel ontstaan er (nieuwe) ideeën en kansen. De Sinnetafel draagt zo bij aan een optimale ontwikkeling van een zonneveld dat in relatie tot zijn omgeving staat; zowel ruimtelijk als functioneel. Én midden in de Mienskip."
Barend van der Veen

Foto’s gemaakt door Mustafa Gumussu

Maatschappelijke relevantie

Om de opwarming van de aarde tegen te gaan, is in het klimaatakkoord van Parijs eind 2015 (nogmaals) de urgentie van de energietransitie onderstreept. De provincie Fryslân wil in 2050 geheel onafhankelijk van fossiele brandstoffen zijn. In de benodigde alternatieve en duurzame energiemix krijgt de zon van de provincie een cruciale rol. Ook van onderop bestaat de wens om op zonne-energie over te stappen. Op veel plekken in Friesland ontstaan initiatieven die daaraan invulling willen geven. Door intensieve samenwerking te organiseren tussen top-down en bottom-up, worden onderlinge ambities met elkaar verbonden. Hierdoor kan de planvorming efficiënt plaatsvinden en wordt ruimtelijke kwaliteit worden geoptimaliseerd. Deze gezamenlijke manier van planvorming sorteert voor op de toekomstige werkwijze binnen de nieuwe Omgevingswet.