Terug naar het overzicht

Masterplan Coevorden

Het Masterplan Coevorden is een zeer complexe opgave geweest. Complex vanwege het historisch karakter van de stad (archeologie, stratenpatronen etc.), de milieuopgaven (sanering van een gasfabriek en een tweetal andere saneringen, geluid- en geurhinder van het Leeuwerikenveld) en de financiering. De kosten voor de uitvoering bedroegen ongeveer € 41 miljoen euro. Dit werd gedekt door de grondopbrengsten, inbreng van eigen middelen en verschillende subsidies.

Eind vorige eeuw kwam er in Coevorden het besef dat er een stevige ingreep nodig was. Er was veel leegstand en verpaupering van openbare gebieden. Mensen gingen niet meer graag winkelen, wonen, of recreëren in Coevorden. Rond de eeuwwisseling werd Weusthuis en Partners gevraagd om het proces voor een nieuwe visie op het centrum te begeleiden.

Het wensbeeld dat is opgesteld voor het centrum van Coevorden werd in 2001 vastgesteld door college en raad. Dat omvatte een twintigtal projecten die uitgevoerd zouden kunnen worden om de historie te versterken, meer water in de stad te brengen en de stad weer levend en bruisend te maken. Het wensbeeld hebben we na vaststelling uitgewerkt tot een masterplan voor de gebieden ‘markt en haven’ en BOGAS (Bentheimerstraat, Oostersingelfabriek en gasfabriek). Financiële dekking werd gevonden, milieuvraagstukken opgelost, er was draagvlak en technisch zat het plan goed in elkaar. In december 2005 kon het masterplan dan ook worden vastgesteld door college en raad.

Daarmee veranderde de rol van Weusthuis en Partners in 2006 van procesmanagement naar programmamanagement voor de uitvoering van het Masterplan. Wij hebben er, samen met verschillende projectleiders van de gemeente Coevorden, voor gezorgd dat de diverse projecten in uitvoering zijn gebracht, hebben de (europese) aanbestedingen begeleid, de voortgang in tijd en geld bewaakt, de onderhandelingen met private partijen gevoerd en er voor gezorgd dat het beoogde doel, “de stip op de horizon” werd gerealiseerd. Op een aantal projecten na die de gemeente nog uitvoert is het Masterplan Coevorden Centrum  ‘af’. Nog altijd dient dit project als voorbeeld voor veel andere steden waarin Weusthuis en Partners aan de slag gaat.

"Coevorden zie ik als mijn levenswerk. Alles wat daar is uitgevoerd is door mijn handen gegaan. Het meest trots ben ik op het feit dat het gelukt is een visie te ontwikkelen en zoveel jaren lang, in een veranderende tijd, aan die visie vast te houden."
Marco Hormann

Maatschappelijke relevantie

We vinden het van maatschappelijk belang te kijken naar wat de identiteit van een stad is en hoe je die kunt versterken. In Coevorden hebben we ingezet op drie fundamenten: de historie van de stad, het element water en levendigheid.