Terug naar het overzicht

Herinrichting Baggerdepot Trijehûs

Het eiland Trijehûs is jarenlang benut als depot van verontreinigde bagger. Nadat het vol was  besloot de provincie Fryslân om het af te werken. Dit gebeurde binnen het spanningsveld: veilig afwerken en landschappelijk/ecologische meerwaarde creëren in dit EHS- en vaargebied. GS hadden verschillende rollen: exploitant, vergunningverlener, toezichthouder, nazorginstantie en als beleidsmatig verantwoordelijk voor natuur, landschap en recreatie. Greetje de Heer van Weusthuis was omgevingsmanager.

Het provinciaal baggerdepot is vanaf 2006 gebruikt als stortplaats voor de verwerking van saneringsslib uit de grachten van de Friese steden. Op het eiland is meer dan 300.000 m³ bagger verwerkt. Bagger die  verontreinigd is met metalen en olieachtige stoffen.

Nadat in 2011 de maximale bergingscapaciteit was bereikt, moest het baggerdepot afgewerkt worden conform de richtlijnen uit de vergunning. Omdat uitvoering volgens de vergunning landschappelijk, bestemminsplan-technisch, financieel en qua maatschappelijk draagvlak grote nadelen had, is gedurende de projectperiode 2011-2015 gewerkt aan een alternatieve invulling waarvoor Antea een alternatief afdichtingsplan heeft gemaakt.

De afwerking moest aan strenge regels voor de bescherming van bodem en grondwater voldoen. Aanvullend was er de wens was om het eiland zo in te richten dat natuur in combinatie met recreatie er weer hun plek zouden krijgen.

"Wat is het leuk en dankbaar werk om zo integraal te werken en te zorgen dat er op zoveel terreinen winst geboekt wordt en het plan ook nog goedkoper wordt door af te wijken van de eerdere vergunningsvereisten!"
Greetje de Heer

Samen met omwonenden, natuurorganisaties, het restaurant, It Fryske Gea, Wetterskip en andere belangenorganisaties is intensief gewerkt aan een gedragen ontwerp.

Binnen het spanningsveld ‘veilig afwerken – landschappelijk en ecologische meerwaarde creëren – draagvlak van de omgeving’ heeft de herinrichting op een integrale manier vorm gekregen. Door deze integrale aanpak, met veel aandacht voor procesregie en omgevingsmanagement, is het gelukt om eisen en wensen te realiseren en daarbij de verschillende rollen van G.S (exploitant, vergunningverlener, toezichthouder, nazorginstantie, beleidsverantwoordelijkheid natuur, landschap, recreatie) te combineren.

In juni 2016 kwam de uitvoering gereed en ging Trijehûs weer open voor publiek.

"Greetje heeft een groot gevoel voor procesmanagement en weet relationele processen in (potentiele) conflictsituaties in een vroeg stadium te herkennen respectievelijk bij te sturen. Ze is accuraat en verdiept zich inhoudelijk meer dan gemiddeld en kan dit zeer goed vertalen in een heldere communicatie met stakeholders."
Klaas Hoekstra