Terug naar het overzicht

Scholenprogramma Noordoost-Groningen

Weusthuis Associatie regisseert sinds eind 2014 één van de grootste onderwijstransities van Nederland in het aardbevings-gebied van Noordoost-Groningen; voor 100 schoolgebouwen van 17 verschillende schoolbesturen in 9 verschillende gemeenten (inmiddels na samenvoeging 4 gemeenten). Er is in totaal circa 350 – 400 miljoen euro gemoeid met dit programma.

Het scholenprogramma voor Noordoost Groningen startte voor Weusthuis Associatie eind 2014. In opdracht van negen aardbevingsgemeenten werd een plan van aanpak gemaakt voor het aardbevings- en toekomstbestendig maken van alle 100 schoolgebouwen in het betreffende gebied. Van maart 2015 tot begin 2016 zijn door VIAA – in opdracht van NAM – technische inspecties uitgevoerd met als belangrijkste vragen:

  • Zijn de scholen aardbevingsbestendig?
  • Zijn er gebouwelementen die een verhoogd risico met zich meebrengen?

Géén van de schoolgebouwen bleek aardbevingsbestendig. Ze zijn immers ook nooit met dit oogmerk gebouwd. Vervolgens heeft VIAA in opdracht van NAM voor alle individuele schoolgebouwen zogenaamde Maatregelenrapporten opgesteld. In deze rapporten werd duidelijk welke bouwkundige versterkingsmaatregelen nodig zouden zijn om de schoolgebouwen aardbevingsbestendig te maken. In het kader van Kansrijk Groningen is vanaf het begin gekoerst op een combinatie van het aardbevings- en toekomstbestendig maken van de onderwijshuisvesting. Door de bevolkingskrimp was in veel schoolgebouwen een overmaat ontstaan en hier lag een unieke kans om nieuwe integrale en duurzame kindcentra te realiseren.

Weusthuis Associatie gaf op regionaal niveau leiding aan een proces waarbij per gemeente zogenaamde programmaplannen werden opgesteld. Aan evenzoveel transitietafels overlegden gemeenten met  schoolbesturen over de toekomst van de onderwijshuisvesting. Inmiddels is duidelijk geworden dat er van de 100 schoolgebouwen nog 63 resteren. In totaal worden 43 nieuwe schoolgebouwen cq. (integrale) kindcentra gerealiseerd, waarbij tevens een groot aantal scholenfusies wordt bereikt. Van de bestaande schoolgebouwen worden er slechts 20 (als schoolgebouw) gehandhaafd en versterkt en vernieuwd. Van de bestaande oppervlakte schoolgebouw van circa 185.000 m² bij aanvang wordt ruim 20% gesaneerd en de resterende 145.000 m² zal niet alleen veilig maar ook energiezuinig én toekomstbestendig zijn.

NAM heeft een fors financieel aandeel in de gehele operatie. Ook gemeenten en schoolbesturen financieren mee. Met aanvullende dekkingsmiddelen van het Rijk à ≈ € 100 mln kwam de financiering van het gehele programma rond. De planning is erop gericht dat eind 2021 circa 75% van het programma is afgerond. Op dat moment zijn alle overige projecten in uitvoering en een beperkt aantal nog in voorbereiding.

"Alles rondom het aardbevingsdossier is zoeken en pionieren, want niemand eerder maakte dit ooit mee en niemand heeft een pasklaar antwoord op hoe we tot de juiste oplossingen moesten komen. Tussen alle betrokken partijen een positie in nemen, de belangen samen brengen en resultaten boeken, dat is een continu en prachtig proces."
Lydia Terpstra

Maatschappelijke relevantie

Er is een direct belang van gemeenten en schoolbesturen bij een veilige en toekomstbestendige onderwijshuisvesting. Maar dit gaat ook over de toekomst van Groningen, welke ligt besloten in de jeugd, die nu opgroeit in dit gebied.