Terug naar het overzicht

Senior planvormer Mijnbouw Wetterskip Fryslân

In de provincie Fryslân wordt gas en zout gewonnen. Wetterskip Fryslân is op een aantal fronten hierbij betrokken. Onze collega Andreas Hartman vult tijdelijk de rol in van senior planvormer mijnbouw bij het waterschap.

Bodemdaling als gevolg van gas- en zoutwinning brengt schade toe aan het watersysteem. Dit uit zich bijvoorbeeld in de vorm van schade aan kunstwerken zoals keringen, gemalen en stuwen. Maar ook in de vorm van verminderde drooglegging. Jarenlang is het watersysteem aangepast aan de maat van de bodemdaling. Met de klimaatverandering en de beleidsbrief Water en Bodem sturend is er een verandering ingezet over hoe schade als gevolg van bodemdaling moet worden aangepakt. Daarnaast speelt vanuit klimaatverandering de energietransitie en het afscheid nemen van fossiel brandstoffen. Vanuit dit kader opereert het waterschap bij nieuwe en bestaande delfstofwinningen.

Werkzaamheden die Andreas verricht zijn onder andere:

  • Advisering over adviesaanvragen van met ministerie van Economische Zaken en Klimaat inzake nieuwe winningen, actualisatie en uitbreiding van bestaande winningsplannen;
  • Maken en indienen van schadeclaims bij de Commissie Bodemdaling;
  • In samenwerking met medewerkers van het waterschap ontwikkelen van een systematiek voor het berekenen van verlies aan berging in grond- en oppervlaktewater als gevolg van bodemdaling;
  • Advisering van de dagelijks bestuurder en deelname aan de Friese Mijnbouwtafel;
  • Advisering over het gebiedsproces Ternaard.
"Een actueel, maatschappelijke relevant maar ook een complex dossier, daar ga ik graag mee aan de slag."
Andreas Hartman

Maatschappelijke relevantie

De winning uit het Groningen-gasveld is per 1 oktober 2023 beëindigd. In het kader van de energietransitie en de omschakeling naar schone energiebronnen, zal echter nog jaren aardgas nodig zijn. Dat wordt gewonnen uit bestaande en nieuw te exploiteren gasvelden. Deze liggen voor een groot deel in Fryslân.