Terug naar het overzicht

Actieplan Leefbaarheid Marum

Marum leeft! De gemeente doet er alles aan om dat zo te houden. Toch krimpt ook Marum. Stilstaan is voor de gemeente en de ondernemers geen optie. Dat zit ze ook niet in het bloed. Daarom wil de gemeente een beroep doen op de subsidiemogelijkheden binnen het Uitvoeringsprogramma Leefbaarheid 2016-2020 van de provincie Groningen. Namens Weusthuis hielpen Marco Hormann en Barend van der Veen de gemeente met de subsidieaanvraag. Maar bovenal heeft Weusthuis voor de gemeente een Actieplan Leefbaarheid opgesteld, waarin de samenhang tussen de projecten is opgetekend.

De gemeente Marum zet zich in voor de leefbaarheid op het platteland. Middels een groot aantal projecten wil zij een bijdrage leveren aan die leefbaarheid in de gemeente. De projecten komen voor een groot deel van ‘onder op’ van de bevolking zelf. De projecten zijn toekomstgericht, duurzaam en hebben een spinoff voor een groot deel van de bevolking van Marum.

De afgelopen jaren is er veel gebeurd om Marum aantrekkelijk te maken en te houden voor ondernemers. Toch heeft ook Marum de komende jaren te maken met een lichte bevolkingsdaling en afname van het aantal huishoudens. Ook staan leefbaarheidsaspecten als verkeersveiligheid, goed en passend onderwijs, een rijk verenigingsleven en een sterk centrum onder druk.

De gemeente heeft plannen ontwikkeld om invulling te geven aan dat soort vraagstukken, samen met ondernemers en het maatschappelijk middenveld. De financiering van deze plannen is in veel gevallen niet dekkend.

"Een mooi voorbeeld van hoe er in korte tijd veel kan gebeuren. Met het Actieplan hebben we de verschillende projecten aan elkaar kunnen verbinden; vanuit de projecten naar een programma! Helemaal van deze tijd."
Marco Hormann

Actieplan Leefbaarheid Marum

Het door Weusthuis opgestelde Actieplan Leefbaarheid Marum 2016-2020 schetst een inspirerend, dynamisch en toekomstbestendig beeld van de huidige situatie waarin Marum verkeert. Binnen die context wordt een aantal projecten beschreven die de komende tijd (2016-2020) kunnen bijdragen aan de leefbaarheid in Marum. Het Actieplan vormt de basis voor de subsidieaanvraag in het kader van het provinciale Uitvoeringsprogramma Leefbaarheid 2016-2020.

Het Actieplan Leefbaarheid is op 14 april 2016 aan de gedeputeerde (Eelco Eikenaar) aangeboden.

Maatschappelijke relevantie

Het Actieplan verbindt de projecten in Marum. De maatschappelijke initiatieven versterken elkaar daardoor. Dat betekent een meerwaarde voor de samenleving. Bovendien vormt het Actieplan de basis voor de subsidieaanvraag, zodat alle schakels in het project daadwerkelijk tot uitvoering kunnen komen. Met relatief weinig subsidie kan er veel in gang worden gezet, dat door de gemeente en de partners zelf wordt gefinancierd.

"Tijdens de door ons georganiseerde ‘Dag van Marum’ hebben we de daadkracht van de gemeente Marum zelf mogen ervaren. Van ambtenaar tot burgemeester; iedereen toonde een enorme betrokkenheid. Door ieders inbreng tijdens die dag konden wij het Actieplan daarna vlotjes schrijven. Een prachtige samenwerking!"
Barend van der Veen