Terug naar het overzicht

Aanbod rijk voor beperken CO2 uitstoot veenweidegebied

Het klimaatakkoord zet onder meer in op een reductie van 3,5 Mton CO2 voor landbouw en landgebruik. De doelstelling voor landgebruik is minimaal 1,5 Mton in 2030. Het Friese veenweidegebied stoot jaarlijks circa 1,6 Mton CO2 uit. De Friese partijen zijn met het ministerie in gesprek over een Fries aanbod. Een aanbod gericht op een reductie van de uitstoot van broeikasgassen uit het Friese veenweidegebied. Weusthuis en Partners voert de regie.

 

Geschreven door: Sytse Kroes

Door de ontwatering van het veen, ontsnappen CO2 en N2O als broeikasgas.

Het Friese Veenweidegebied is ca. 66.000 ha groot en heeft relatief diepe slootpeilen. Door de waterpeilen te verhogen kan de veenoxidatie en daarmee de uitstoot van broeikasgassen worden beperkt. Dit lijkt eenvoudig, maar dit vraagt veel maatwerk, omdat te natte omstandigheden landbouwschade kan opleveren.

De betrokken partijen in de provincie Fryslân (provincie, waterschap, landbouw, natuur en milieu, gemeenten en recreatie) zijn al sinds 2015 bezig om de koers van doorgaande bodemdaling in het veenweidegebied langzaam om te buigen. De eerste stap hierin was het vaststellen van een Veenweidevisie in 2015. Daarna is onder leiding van Weusthuis en Partners een uitvoeringsprogramma opgesteld waar momenteel uitvoering aan wordt gegeven. Centraal hierin staat het beproeven van nieuwe technieken en integrale planvorming in gebieden. Met het vaststellen van het klimaatakkoord komt er nu een C02 reductieopgave bij. Het ministerie vraagt partijen om voor de zomer van 2018 met een concreet aanbod te komen. Het beste aanbod kan rekenen op financiële steun. Dit aanbod bereiden we in gezamenlijkheid voor.