Terug naar het overzicht

Programmamanagement Súd Ie en Wetterfront Dokkum

Door het integraal programma voor de Súd Ie & Watersportstad Dokkum wordt de Súd Ie van Dokkum naar Lauwersmeer bevaarbaar en is er sprake van opwaardering van de watersportvoorzieningen in Dokkum. Aanvullend worden er ecologische maatregelen genomen. Met het gebiedsprogramma is een investering gemoeid van € 19,1 mln. voor fase 1 en €3,6 mln. voor fase 2. Vanuit Weusthuis is Sytse Kroes de programmamanager en is Laura Been de projectsecretaris voor het programma.

Samenhangende projecten zorgen ervoor dat het gebied toegankelijker en aantrekkelijker wordt

Samenhangende projecten zorgen ervoor dat het gebied toegankelijker en aantrekkelijker wordt; voor de toerist en voor verschillende vis- en vogelsoorten. De stadsgrachten van Dokkum worden gesaneerd en gebaggerd, tegelijkertijd worden de vaar- en aanlegvoorzieningen verbeterd. Elektrisch varen is in opkomst; hier speelt Dokkum op in.

Door een bijdrage van Provincie Fryslân, gemeente Dongeradeel, Wetterskip Fryslân en het Waddenfonds is het mogelijk het programma te realiseren. It Fryske Gea en Staatsbosbeheer zijn ook betrokken. In januari 2014 is Weusthuis gestart met het programmamanagement. In April 2014 werd bekend dat ook de waddenfondsaanvraag voor de tweede fase (restant bruggen verhogen) gehonoreerd is. Dit biedt de mogelijkheid om beide fasen gecombineerd ten uitvoer te brengen. De succesvolle waddenfondsaanvraag is tot stand gekomen in een coproductie tussen programmabureau en gemeente Dongeradeel. Collega Laura Been heeft veel van het schrijfwerk verzorgd.

Sytse Kroes is als programmamanager verantwoordelijk voor de realisatie van het programma en hij stuurt tevens het programmabureau aan. Hij legt daarbij verantwoording af aan de provincie Fryslân, gemeente Dongeradeel en Wetterskip Fryslân die bestuurlijk vertegenwoordigd zijn in een stuurgroep.

Laura Been ondersteunt in de rol van programmasecretaris de programmamanager en projectleiders, is verantwoordelijk voor de financiële administratie, het maken voortgangsrapportages en het bewaken van de afspraken aanbestedingen.

"We hebben een deskundig team van mensen in het programmabureau en de samenwerking is bijzonder goed. Dat maakt ons slagvaardig. Ben ik trots op!"
Sytse Kroes

Maatschappelijke relevantie

De recreatieve mogelijkheden worden sterk verbeterd. Belangrijk voor deze krimpregio. Daarnaast doen we veel aan verbetering van de waterkwaliteit en het visbiotoop.