Terug naar het overzicht

Procesmanagement uitvoering Agenda Boer, Burger en Biodiversiteit – Fase 1

Voor de uitvoering van de Agenda Boer, Burger en Biodiversiteit (provincie Drenthe) stelt Weusthuis in samenwerking met betrokken partnerpartijen een Streefbeeld, Actieprogramma en Programmaorganisatie op.

In het voorjaar van 2019 is de Agenda Boer, Burger en Biodiversiteit (hierna: Agenda BBB) vastgesteld door de Agenda-BBB-partners; LTO Noord, Agrarische Natuur Drenthe, Natuur en Milieufederatie Drenthe, Drents Agrarisch Jongeren Kontakt, Het Drentse Landschap, Staatsbosbeheer, Landschapsbeheer Drenthe en Natuurmonumenten. De Agenda BBB  is de basis voor een ambitieus Drents samenwerkingsprogramma gericht op een transitie naar natuurinclusieve landbouw.

Vanuit de Regiodeal Natuurinclusieve Landbouw Noord Nederland zijn middelen beschikbaar gekomen voor de samenwerkingspartners om concreet met de Agenda BBB aan de slag te gaan.

De samenwerkingspartners en de provincie Drenthe zijn in afgelopen periode gezamenlijk hard aan de slag gegaan om de uitvoering van Agenda BBB mogelijk te maken. Hierbij heeft Weusthuis en Partners de procesbegeleiding verzorgt van de eerste fase. Deze eerste fase, tot de zomer van 2020, richt zich primair op het vertalen van de doelstellingen uit de Agenda in een Uitvoeringsprogramma gedragen door alle betrokken partijen en passende binnen de financiële kaders. Aanvullend zijn we ook aan de slag gegaan met mogelijkheden voor aanvullende financieringsmogelijkheden, onder meer vanuit de Investeringsagenda Drenthe.

Met het vaststellen van het Uitvoeringsprogramma door de samenwerkingspartners en de Stuurgroep Regiodeal Natuurinclusieve Landbouw Noord Nederland wordt er weer een belangrijke stap gezet in de transitie naar een meer natuurinclusieve landbouw.

Maatschappelijke relevantie

Met het vertalen van de ambities en doelen uit de Agenda BBB naar een praktisch uitvoeringsprogramma leveren we gezamenlijk met betrokken partnerpartijen een belangrijke bijdrage aan de noodzakelijke transitie naar een meer natuurinclusieve landbouw. Waarbij we werken aan een robuuste en duurzame landbouwsector, hoge biodiversiteit, een goed functionerend Natuurnetwerk Nederland. Met aandacht voor de leef- omgevingskwaliteit in een vitaal platteland.