Terug naar het overzicht

Noordelijke Elfstedenvaarroute

De Elfstedenroute is wereldwijd bekend en zorgt voor een grote naamsbekendheid van de provincie Fryslân. In het project Noordelijke Elfstedenvaarroute is ook het noordelijk deel van de route bevaarbaar gemaakt voor kleinere boten waardoor nu de hele route bevaarbaar is. Er zijn twee sluizen aangelegd en er zijn 15 bruggen verhoogd. Over een tracé van 20 km is de vaarweg verbreed en verdiept. Daarnaast zijn de bestaande natuurgebieden verbeterd en fors uitgebreid.

In 2005 namen zes gemeenten het initiatief om als sluitstuk van de gehele Elfstedenvaarroute, ook het noordelijke deel daarvan bevaarbaar te maken. Daarbij sloten zich algauw de provincie Fryslân (Fries Merenproject) en Wetterskip Fryslân aan. Met elkaar vormden ze de Stuurgroep Noordelijke Elfstedenvaarroute. De stuurgroep vroeg Weusthuis en Partners voor het procesmanagement, de algehele projectleiding en voor de subsidieverwerving.

"Sinds het voorjaar van 2013 is het project klaar en de hele Elfstedenroute bevaarbaar. Ik ben trots op de samenwerking en dit eindresultaat!"
Sytse Kroes

Het project richtte zich op het tracé tussen Berlikum – Bartlehiem – Leeuwarden en is als integraal project opgepakt met als onderdelen:

Infrastructuur

De infrastructuur vroeg om een integraal ontwerpproces waarbij landschap, nautische aspecten, natuur, belangen van boeren, eisen vanuit waterbeheersing en -kwaliteit (o.a. de kaderrichtlijn water) en het toekomstig gebruik de nodige eisen aan het ontwerp stellen. Op delen van het traject is gelijktijdig een oevers- en kadenproject van Wetterskip Fryslân mee uitgevoerd.

Zowel de integrale benadering als de betrokkenheid van veel partijen vroegen om een goede procesregie.

Regio in Actie

In het deelproject Regio in Actie (RiA) is aandacht besteed aan de ontwikkeling van toeristische potenties en leefbaarheid.

Natuurplus

Te vaak is bij infrastructurele projecten ecologie en natuur het ‘sluitstuk’. Weusthuis en Partners heeft bij de procesregie vanaf het begin – met inbreng van vele betrokkenen – aandacht geschonken aan de consequenties van de geplande infrastructuur voor natuur/ecologie en landschap, en om hier minimaal tot oplossingen te komen die ‘natuurneutraal’ zijn. Aanvullend zijn de mogelijkheden benut om in het kielzog van de werkzaamheden natuurontwikkeling een extra kans te geven.

Subsidie

Weusthuis en Partners heeft verschillende subsidieaanvragen gedaan voor dit project, waaronder bij Leader+, ILG, ND2 en FMP (provincie Fryslân), Westergozone en Waddenfonds. Al deze subsidies zijn gehonoreerd en vertegenwoordigen een bedrag van ruim € 18 miljoen.

Maatschappelijke relevantie

Door bevaarbaar maken van het Noordelijke deel van de Elfstedenroute is de gehele route bevaarbaar. Dat versterkt de profilering van de regio, die zich vandaag de dag meer en meer richt op het unieke Elfstedengevoel.